رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.1


Support

download 4.7.1.png

IPS Community Suite 4.7.1

Released 08/08/2022


Key Changes

Additional Information

Core

 • Added an account settings link to the user profile.
 • Added the ability to see the average time between member ranks in the admin control panel statistics.
 • Added an option for members to disable new device emails.
 • Added Sentiment Analysis stats charts
 • Added comment details to the content react Data Layer event.
 • Improved UX of the search bar.
 • Moved the edit and delete club pages links to be consistent with other club sections.
 • Mentions when posting a comment will now prioritize previous participants.
 • Fixed an HTML validation error for embeds.
 • Fixed an issue where private messages that the user could view may show in trending content.
 • Fixed an error when deleting pages from clubs.
 • Fixed an SQL error that may show when viewing the top referrer statistics in the admin control panel.
 • Fixed an issue where achievement rules were not removed when an application is deleted.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass the minimum tags requirement.
 • Fixed an issue where an IndexNow ping triggered via the AdminCP may have an incorrect key URL.
 • Improved the preview message in the admin control panel for adverts containing javascript.
 • Fixed content types that support clubs not showing in the Create Menu when nodes only exist in clubs.
 • Fixed an issue where the sitemap URL may be missing from the default generated robots.txt file.
 • Fixed an issue where creating an album wouldn't trigger the "New Content Item-Album was created" Achievement rule.
 • Fixed minor typos with the descriptions under the "Header and Footer" theme tab.
 • Added the missing r__moderatorstats_manage language string.
 • Fixed an issue with the alert content wasn't wrapped correctly in the alert modal.
 • Fixed an issue where images in the first comment of content items may not be searchable.
 • Fixed an issue where a content awaiting approval notifications will be sent to moderators that not have access to view that content.
 • Fixed an issue where converted or upgraded posts didn't embed videos or audio.
 • Fixed an issue where the member referral banners page could return an error for admins with restricted permissions.
 • Fixed an issue where uploading large files may cause a javascript console error.
 • Fixed an issue where uploaded wav files may not play back correctly in Safari.
 • Fixed an issue where social logins may fail inside externally embedded blocks.
 • Fixed an issue where the Admin CP Forum reordering breaks when viewing subforums.
 • Fixed a missing language string on the stats overview page.
 • Fixed an issue where some upload elements may not allow WebP images.
 • Fixed an issue where the meta live editor wouldn't save the changes on pages with very long URL.
 • Fixed an issue where the member_edited webhook would be called too often.

Forums

 • Added the ability to schedule topics to be published at a future date.
 • Fixed the breadcrumb not showing when there is only one category and one forum, and that forum contains sub-forums.
 • Fixed an issue where solved topics were showing in a stream created specifically to show unsolved only.
 • Fixed an issue where forum error pages were not using the specified theme if one has been chosen.

Commerce

 • Added a notification email when tracked invoices expire.
 • Added subscriptions to fraud rule filters.
 • Fixed an issue where the contact name would not show when a support request was created via the Contact Us form.
 • Fixed some issues with approving and deleting transactions for a deleted payment method.
 • Fixed an issue where attempting to create shipping rates can show the "lower value must be any or zero" incorrectly.
 • Fixed a potential issue with using PayPal via Braintree if a billing address does not have a valid region.
 • Fixed an issue in the FixMissingSubscriptionPurchases queue extension where a not existing subscription would throw an error.
 • Fixed a performance issue on AdminCP request view, by removing the title from the next/previous request links in the AdminCP.
 • Fixed an issue where referrals may not be correctly counted when a member is created via guest checkout.

Gallery

 • Removed some deprecated sitemap tags.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass the minimum tags requirement.
 • Improved the preview message in the admin control panel for adverts containing javascript.

Downloads

 • Fixed downloading older file versions failing under specific circumstances.
 • Fixed an issue where the most recent changelog may show an invalid date.

Pages

 • Fixed an issue where it was possible to create an endless loop of moving comments between articles and forum topics.
 • Fixed an issue where moving comments would not work if a comment was orphaned from a record.

Converter

 • Fixed an issue converting from Invision Community when using PHP 8+.

REST, Webhooks and Zapier

 • Implemented Webhook Filters for IPS\Member.
 • Added the ability to change the content type header for the webhook requests.
 • 2 new REST endpoints where added to the core/members REST class to add & remove a secondary group.
 • The webhook REST endpoint was updated to support the new content type header variable when a webhook is created/edited via REST.
 • Added a new CORE REST endpoint to retrieve data from promoted content.
 • Added a new webhook which is fired when a content item is promoted.
 • Added a new webhook which is fired when a member gets a warning.
 • Added a new webhook which is fired when a member account gets merged with another.
 • Added a new webhook which is fired when a content item gets marked as solved.
 • Added a new webhook which is fired when a member registration is completed.
 • \IPS\Log::debug() was added to Webhook::fire to log all calls and their payload.
 • Added the "completed" flag to the Member REST API Output method.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Fixed an issue where records were not removed from core_follow_count_cache when an application was uninstalled.
 • Fixed an issue with \IPS\File\Exception when using PHP 8+.


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین