رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.6


Support

download 4.7.6.png

IPS Community Suite 4.7.6

Released 01/10/2023


Additional Information

Core

 • Added password resets to administrator logs.
 • Added email icons for Twitch and Discord.
 • Added the tags page to the disallowed URLs in the robots.txt.
 • Added a noindex meta tag for the offline page.
 • Included a PHP Version check for CLI tasks.
 • Improves performance of alerts list.
 • Fixed an issue where predefined tags can throw an error on the Tags form on PHP8.
 • Fixed an issue where the Editor > Stock Replies table search did not work in the AdminCP.
 • Fixed an issue where images in search results were not grouped for lightbox.
 • Fixed issue where word expansions were replacing phrases in the middle of a word.
 • Fixed an issue with Google OAuth logins when an error is returned.
 • Fixed an issue with custom OAuth logins if a user info endpoint returns an unexpected data format.
 • Fixed an issue where club content could display in feeds to users with no permission to the clubs module.
 • Fixed an issue where moderators were not sent email notification of new reports.
 • Fixed an issue where system logs may be generated if an invalid URL is passed to the redirect code (for email links).
 • Fixed an issue where tags could not be removed from content if tagging was disabled.
 • Fixed an issue where moving items using the multimod functions did not always reset the container counts.
 • Fixed an issue error that can occur when a 'hide' word filter is triggered on content that does not support hiding (personal conversations).
 • Fixed an issue where warning a member sometimes generated an exception and a template error.
 • Fixed an issue where rebuilding the search index generated pages of logs for orphaned posts/comments.
 • Fixed layout of responsive tables in the ACP.
 • Fixed an issue where importing/exporting language packs did not use the correct version.
 • Fixed an issue where publishing scheduled items were marked unread for the author.
 • Fixed an issue that could cause duplicated notifications when using multiple database servers.
 • Fixed an issue on the onboarding page when no image was uploaded.
 • Fixed issues with confusing language strings in the report center.
 • Fixed an issue where Twitter Emoji no longer loads (The CDN providing the images shut down).
 • Removed the unused "core_image_scanner_logs" database table.

Forums

 • Fixed an issue in the topic feed widget where it would show the hover preview when it shouldn't.
 • Fixed an issue where the approval reason would not show for topics.
 • Fixed an issue where locking a guest topic from the bottom moderation menu behaved differently than using the top moderation menu.
 • Fixed an issue where creating a forum may show an error on certain versions of MySQL.

Platform

 • Fixed an issue where the check for new comments may show the wrong number if the end-user is not on the last page of comments.

Pages

 • Fixed an issue where the sitemap could contain a link to a database category for a database which doesn't use categories.
 • Fixed an issue where deleting a custom field wouldn't drop the column from the database.

Downloads

 • Fixed an issue where deleting previous versions generated a template error.
 • Fixed an issue where submitting a file to a category where moderation is required could fail when IN_DEV is enabled.
 • Removed an unused cloud setting for max download speed.
 • Removed deprecated files data from Downloads File REST API response, use /download endpoint instead.

Events

 • Fixed an issue with links to calendars when the default view was not set to overview.
 • Fixes an uncaught TypeError exception when viewing badly formed Events URLs.
 • Fixed an issue with searching events by current location.
 • Fixed an issue where a blank event sidebar would show after events have passed.
 • Fixed an issue where online event links would be removed at the start time if no end was set.
 • Fixed an issue where repeating events may show on the wrong day when displaying in a different timezone.

Gallery

 • Removed profile tab image view preferences for guests to make it consistent with other areas where preferences can't be saved.

Commerce

 • Added og:image tag to product pages.
 • Fixed an issue where saving shipping rates was flagged as not covering all possible values.

Blog

 • Fixed an issue where a broken or missing blog entry image would break the blog entry page.
 • Fixed an issue where blog tags were not appearing in the recommended tags results.

Changes affecting third-party developers and designers

 • New constant DEBUG_HOOKS will log any errors thrown by a hook before executing the parent method.
 • پسند 2


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین