رفتن به مطلب
انجمن پشتیبانی فارسی IPS
 • جستجو
  جستجو در
  • تنظیمات بیشتر...
  نمایش نتایجی که شامل...
  جستجو در...
آخرین نسخه انجمن ساز
آخرین نسخه فارسی ساز

دانلود انجمن ساز IPS نسخه 4.5.1


Arash.Ranjbar
 اشتراک گذاری

پست های پیشنهاد شده

 • مدیر کل | موسس سایت

انجمن ساز IPS نسخه 4.5.1


سلام خدمت تمامی کاربران

نسخه 4.4.10 انجمن ساز با مرحله نصب فارسی و راستچین شده برای دانلود و استفاده در انجمن قرار گرفت.

--توصیحات تکمیلی این نسخه--

Deprecations

The following items have been marked as deprecated in Invision Community 4.5. This means that while they currently work, they will be removed in a future version and will no longer receive bug reports.

Commerce:

 • Authorize.net Payment Gateway.
 • Web Hosting & Domain support.

Core:

 • BBCode parsing support - upgrading users will be asked during upgrade if they wish to retain BBCode parsing support, while new installations will have the option off by default.
 • APC, Memcache, Wincache and Xcache caching engines , we recommend using Redis instead

Feature Removal

The following features have been removed in Invision Community 4.5.

 Core:

 • We will no longer address any issues specific to Internet Explorer 11 and below and will not ensure compatibility with those versions.
 • ImageProxy has been removed. On upgrade, there is an option to restore the original remote image links, or direct links to the cached image which will be retained.

Downloads:

 • REST API 'files' response in REST API, see /downloads/files/{id}/download instead.

Security

 • Improved password strength checks to detect password values set identically to the account username or email address and to consider them weak.
 • Improved method of encrypting certain text.
 • Improved AdminCP session handling, removing the session ID from URLs and introducing alternate CSRF protections.
 • Improved email change process to invalidate any pending password reset requests.
 • Fixed user not being prompted for two-factor authentication when signing in from a new device.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass the messenger recipient count limit.
 • Fixed a niche issue where it was possible in certain configurations to view others profile field attachments on the registration page.
 • Fixed a race condition issue where it was possible to artificially inflate or reduce a user's reputation score.
 • Limited password inputs to 72 characters max to reduce the chance of a malicious user forcing unnecessary computationally expensive operations on the server.
 • Fixed an issue where AdminCP sessions may be usable longer than expected if a community receives little activity.

Latest changes in 4.51 and 4.5.2

Core

 • Fixed Two Factor Authentication not prompting members in required groups to set up when accessing the community.
 • Fixed issues with accessing certain external services such as Facebook and Pixabay.
 • Fixed an issue where old cached javascript may be loaded instead of the most recent javascript needed.
 • Fixed an issue where changing a reaction to a post results in the reaction notification going missing for the post author.
 • Fixed an issue where the body background-color would unintentionally leak into embedded content.
 • Fixed an error or timeout that can occur when generating sitemaps.
 • Fixed an upgrader issue that can cause a deprecation warning in some versions of PHP.
 • Fixed a missing register link when guests were set to not be able to view the community.
 • Fixed an issue where deleting Blog categories can remove the wrong entries.
 • Fixed banning users that are awaiting administrator approval not being logged to the member history or administrator log.
 • Fixed plugin widgets not working on Community in the Cloud.
 • Fixed `lastActivity` returning as a timestamp instead of a datetime in REST API requests.
 • Fixed a responsive display issue with color picker form fields
 • Fixed application update 'bubble' not being reset after an in-ACP upgrade.
 • Fixed a CSRF error when revoking an OAuth access token.
 • Fixed a bad redirect when revoking an OAuth access token.
 • Fixed a minor typo.
 • Fixed a display issue with club information boxes when displayed in the sidebar and viewed on a mobile device.
 • Fixed an error loading advertisements within tasks.
 • Changed page title of two-factor authentication setup page.
 • Improved mobile click area for notification options.
 • Increased the visibility of the Marketplace Setup requirement.
 • Improved theme imports/exports to retain logo height percentage information.
 • Fixed template output plugins belonging to applications not working on Community In The Cloud.
 • Fixed theme hooks not working within Community In The Cloud environments in some cases.
 • Fixed an error that can occur when using Redis to store sessions.
 • Fixed an issue that prevented member names containing commas from being selected in the "Add Participants" field in messenger.
 • Fixed an issue previewing certain embeds within editors.
 • Fixed an issue where out of date applications may cause templates and CSS files not to load within the theme editor.
 • Fixed an issue where the upgrade download process may show more than 100% completed.
 • Fixed creating members via the REST API resulting in an error.
 • Fixed an issue where legacy or orphaned data may cause REST API requests for member notifications to fail.
 • Fixed repositioned cover photos not showing in the AdminCP when viewing a member profile.
 • Fixed an issue where HTML entities posted in a code box may be replaced by the actual characters when editing the code box contents later.
 • Fixed an inconsistency with the progress bar display when downloading/extracting an automatic update from within the AdminCP.
 • Fixed large group icons overflowing out of the left hand sidebar on profile pages.
 • Fixed an issue where announcements may display on top of flash messages.
 • Fixed the "Themes" menu in the AdminCP on mobile not working.
 • Fixed email address changes sent via the REST API not logging a correct member history record.
 • Fixed buttons not being aligned centered in some cases.
 • Fixed an uncaught exception that can occur with the marketplace in the AdminCP if the marketplace cannot be reached for any reason.
 • Fixed a layout issue with tablets on pages using column layouts, such as the registration page.
 • Fixed an issue where long email addresses may cause buttons to overflow in the AdminCP "Change My Details" popup.
 • Fixed missing padding when editing certain pieces of content, such as personal conversation messages.
 • Fixed an issue where very long theme names can stretch the page when opening the theme selector menu, particularly on mobile.
 • Fixed an issue where long URLs may overflow the container box on mobile during the Marketplace onboarding process following an upgrade 4.5.0.
 • Fixed an issue that meant replying to a status update in an activity stream failed silently.
 • Fixed new tabs (such as the marketplace tab) in the AdminCP not positioning correctly upon upgrade if the menu ordering is customized.
 • Fixed "Page not found" error for Club Pages to have a proper error code.
 • Fixed issues using apostrophes in certain language strings.
 • Fixed an issue with the 'Similar Contents' widget not showing all items.
 • Fixed an error when deleting a review in an app that does not support comments.
 • Fixed an error adding a new template in the AdminCP while IN_DEV is enabled.
 • Fixed an issue where the Marketplace 'update available' badge may link to the wrong place.
 • Fixed the COPPA Address setting not saving properly.
 • Fixed an issue where the CSS cachebust may not be updated after changing a theme setting

Calendar

 • Fixed a bug where recurring events that have ended in the past may still show on the calendar currently, and may reflect current ending dates when viewing the event details.

 
Commerce
  

 • Fixed an issue where alternate contacts may not have their account credit reduced when paying an invoice.
 • Fixed an error viewing older billing agreements in some cases.
 • Changed the invoices table when viewing a purchase to lazy load to improve the initial page loading speed.
 • Fixed a race condition that can result in account credit not being properly deducted from an account during a payout.
 • Fixed various issues with the "Count purchases which are" and "Expired" bulk mail product filters.
 • Fixed an issue where support request menus would show a selector when only one option exists.
 • Fixed an issue parsing certain image URLs in support request replies received via email.
 • Fixed an issue where support request menus would show a selector when only one option exists.
 • Fixed the support request auto-resolve feature to ignore support requests that already have the status the request will be set to.

Forums

 • Fixed an issue where RSS imports may result in topics being locked when not configured to do so.
 • Fixed an SQL error when upgrading from 4.5.0 to the latest release in some cases.
 • Fixed a display issue with the topic summary on mobile for some translated language packs.
 • Fixed a display issue where forum "cards" may be clipped on mobile devices with smaller resolutions.
 • Fixed an error that can occur when editing an RSS feed configured to import into a forum.
 • Fixed an issue where the "time gap" between posts in a topic may show before moderator actions that happened prior to that gap.
 • Fixed an issue where the 'Can set best answer/solved for questions and topics?' moderator permission could be hidden.
 • Removed the cached number of posts displaying for a forum when the forum is configured so that users can only see their own posts.
 • Added visual feedback when marking a grid forum as read.

Blog

 • Fixed an error creating group blogs.
 • Fixed an issue where deleting Blog categories can remove the wrong entries.
 • Fixed an SQL error when upgrading from 4.5.0 to the latest release in some cases.
 • Fixed an error that can occur when upgrading Blog to 4.5.0.

Gallery

 • Fixed an issue submitting images to an album being created for another user.
 • Fixed an error when viewing images contained in albums created a long time ago.

 
Pages

 • Fixed an infinite redirect when viewing a page with friendly URL's turned off.
 • Fixed an issue where a URL entered into a "Page Builder: Media Embed" block may cause an error.Fixed an error that can occur when using a non-required numeric field that accepts decimal values in a Pages database.

 
Downloads

 •  Fixed an issue with the Downloads File API using the wrong value for 'rating'.
 • Fixed the "Review new version" button overflowing out of the message area on mobile viewports.Fixed an issue uploading smaller images as screenshots in Firefox.

 
REST / OAuth

 • Changed access token validation to not block an IP address after too many invalid access tokens if the access token used was previously valid.

Calendar

 • Fixed a bug where recurring events that have ended in the past may still show on the calendar currently, and may reflect current ending dates when viewing the event details.
 • Fixed a potential error that can occur during the upgrade to 4.5.0 with recurring events.

Converter

 • Added support for converting phpBB attachment captions.
 • Fixed some rendering issues that may occur when converting phpBB inline attachments.
 • Fixed an infinite loop when using the developer UI to reconvert a step.
 • Fixed a niche issue in the phpBB converter that stop the conversion if a profile field language string is missing.
 • Improved reliability when a conversion includes more than one conversion of the same software type.

Changes in 4.5.0

Core

 • Added beta of Zapier integration for Invision Cloud communities.
 • Added new activity feed and twitter feed widgets
 • Added new view modes, enhanced existing and added more functionality to topic view.
 • Added an initial onboarding screen in the AdminCP for new installations.
 • Added the ability to filter members in the AdminCP by rank.
 • Added the ability to mark a post as the solution without needing the full QA mode.
 • Added the ability to ony show a preview of new private message / new content email notifications to stimulate re-engagement back to the community.
 • Added the ability to have TikTok links become embeddable in an editor.
 • Added the ability to select from stock photos when uploading images.
 • Added the ability to disable advertisements on non-content pages and error pages.
 • Added support for chunked uploading to Amazon S3 which allows for larger file sizes to be uploaded.
 • Added support for PHP 7.4.
 • Added support for Sign in with Apple.
 • Added support for version 4 of the bit.ly link shortening API.
 • Added new options to prune follows, known IP addresses, known devices, and item markers, and default options for some existing prune options have been updated.
 • Added the ability for Club Owners and Leaders to create and manage static pages within their clubs.
 • Added the ability to show content messages only to staff members (moderators).
 • Added a list of members who reacted to content in the tooltip when hovering on the reaction icon.
 • Added overview statistics pages in the AdminCP.
 • Added the plugin version to the ACP plugin list.
 • Added a type-ahead search option when selecting tags from a closed tag input field that contains more than 20 tags.
 • Added support for non-English searches in Giphy when the site is using a language Giphy supports.
 • Added additional static-type links to the sitemap file.
 • Added the ability to filter by custom profile fields in bulk mail, group promotions and exporting member lists.
 • Added the ability to create custom phrases within the language system.
 • Added the Invision Community Marketplace to the AdminCP.
 • Statistics can now be downloaded as CSV files.
 • Added the ability for Club Owners and Leaders to manage the visibility of the members page.
 • Improved referrals tracking and introduced a global community invite feature.
 • Improved the live meta tag editor.
 • Improved performance of several areas of the software.
 • Improved in-AdminCP upgrader to be able to handle more types of upgrades and improve reliability.
 • Improved "Allowed characters in display names" setting to give pre-defined options.
 • Improved performance of thumbnail generation.
 • Added a setting that determines which comment you see first when opening an item.
 • Added the ability for administrators to force users to reset their passwords.
 • Added pending club invites to the club directory sidebar.
 • Added a setting to disable automatic language detection.
 • Added the ability for members to cancel club join requests.
 • Added the ability to include club content to widgets.
 • Added the ability to include/exclude widgets in clubs.
 • Added an AdminCP statistics page for Clubs.
 • Added search term tracking and a statistics page to monitor search term usage.
 • Added a clarification notice to the edit log on the front end when edit logs are pruned.
 • Added a friendlier error message when uploads fail due to a server problem.
 • Added current percentage completed to progress bars.
 • Added ability to filter reputation given and received statistics in the AdminCP by date.
 • Added a check for the PHP file_uploads configuration directive to the support tool.
 • Added theme settings to set maximum logo width at each device size.
 • Changing the default application will be logged to the ACP Admin Log.
 • Added ability for club leaders to specify rules for a club, and force members to acknowledge them.
 • Added the database name and username to database queries to identify slow queries between multiple installations on a single database server.
 • Removed the separation by app in the block manager.
 • Removed the ability to import profile photos from a remote URL to improve security.
 • Removed the image proxy feature to improve security.
 • Removed Digg and Delicious share links.
 • Removed the "What's New" link from the user menu in the AdminCP if the administrator is restricted and cannot reach the page.
 • Removed the newsletter widget from showing in the sidebar by default on new installations.
 • Improved display name availability check when name contains multiple concurrent spaces.
 • Improved memory usage when uploading large images by handling resizing and rotation in the user's browser, rather than by the server.
 • Improved GeoIP lookup caches to store for longer periods of time.
 • Improved randomization for widgets that order by "random".
 • Improved logging of curl-related errors to include the URL that curl attempted to connect to.
 • Improved host detection for guest page caching.
 • Minor styling updates for embeds.
 • Logging in anonymously is now more reliably tracked across multiple devices.
 • Long quotes will now automatically truncate with a "Read more" link to expand the quote to improve usability when long quotes are used.
 • Updates search compatibility for Elastic Search 7.
 • Upgraded CKEditor to 4.14.1.
 • Flagging a member as a spammer will now remove any profile cover photo they may have uploaded.
 • The clubs map now centers around available clubs rather than showing a whole world view.
 • Changed the redirect targets from clubs, to redirect to a club feature after the feature creation and when a member joines a club.
 • Changed the "Maintenance Tasks Not Running" admin notification to check for two or more tasks that have not ran to reduce false positive notifications in the event a feature is enabled which enables a task which has not ran in a long time.
 • Restored the ability to view a list of members through the advanced search without appending unnecessary extra parameters to the URL.
 • Adjusted certain code to remove reliance on MySQL functionality deprecated as of version 8.0.17.
 • Changed the parser to allow <picture> HTML tags through to prevent errors with RSS imports that may use them.
 • Changed the content deletion process so that reports related to the content are no longer deleted.
 • Added logging out as a controller that can bypass forced account completion when a login handler cannot prepopulate a username or an email address.
 • Added rel="nofollow" to certain links in order to instruct search engines not to follow them.
 • Added the ability to export member reputation points when downloading a member list from the AdminCP.
 • Added a confirmation dialog to the "Restore default streams" button in the AdminCP.
 • Improved Google Maps setup page in AdminCP.
 • The Report Center now properly handles content pending deletion.
 • Updated Google Charts to use the latest API (v47).
 • Improved editing a members secondary group by automatically switching between Checkboxes and a Select menu depending on how many groups are present.
 • Improved the way how traffic run tasks are called.
 • Updated the email failure AdminCP notification to run on login instead of email send.
 • Updated the recommended PHP version to 7.3.
 • Search result snippets are now truncated on the server before being served to the browser to increase efficiency.
 • Tags are now shown in search results/streams on mobile devices.
 • Updated the URL used for Twitter oEmbed requests.
 • Added support for converting words to links as well as acronyms in posting settings.
 • Adjusted Easy Mode theme editor to remove support for gradients and simplify the user interface. Added support for 'invert' to easily create dark themes.
 • Fixed an issue where some nodes may not be available in various areas of the software (for instance, forums not being available to move subforums to when deleting a parent forum, and custom Pages blocks not being available to select in the widget manager).
 • Fixed attachments not being claimed when added to Club Editor custom fields.
 • Fixed an issue where admin-validated post-before-register accounts would not trigger follow notifications to be sent.
 • Fixed an issue where bulk mail content count filters caused an error.
 • Fixed an issue where editing a comment and using a word filter entry configured to hold the content for moderator approval may not actually do so.
 • Fixed an issue where stream filters were not updating when the time period was changed.
 • Fixed an issue where items in the main menu "more" overflow can appear in the wrong order.
 • Fixed public club content not showing in streams and searches for guests.
 • Fixed an issue where anonymous users may be displayed in the "Who's Online" widget.
 • Fixed an issue where the files overview member link targeted the wrong location.
 • Fixed an issue where admin control panel failed mail notifications could show a template error.
 • Fixed an issue where predefined tags would not show in category settings when using a closed system.
 • Fixed an issue where searching PMs would only show 25 results.
 • Fixed an issue where incomplete members may not be cleared out of the database.
 • Fixed an issue where Mapbox geolocation could return invalid location data in some circumstances.
 • Fixed an issue where mass moving/pruning members could return no results.
 • Fixed an issue where choosing to move club content while deleting a club resulted in that content being deleted instead of being moved.
 • Fixed an issue where 'and' could be duplicated in lists of followers.
 • Fixed an issue where the selected security questions during registration may reset if the form reloads with an error.
 • Fixed an issue calculating member's age in some locations.
 • Fixed an issue where groups could not be configured to allow reporting of personal conversations.
 • Fixed an issue where HTML advertisements could be saved without any HTML code, resulting in a PHP notice being triggered when previewing the ad.
 • Fixed an issue where dates can show in the wrong format in some configurations.
 • Fixed an issue where uninstalling an application may leave behind attachments for that application.
 • Fixed an error that can prevent inline notifications from showing up.
 • Fixed an issue where the stream condensed/expanded toggles did not work when visiting the URLs directly.
 • Fixed an issue where multimoderaction actions on ony page would redirect to the first page.
 • Fixed a conflict that can occur when two or more external databases are set up for login handling.
 • Fixed an issue where it was possible to bypass profanity filters when using quick title edit.
 • Fixed an issue where the requirement checker may not highlight issues with a storage configuration if only one exists.
 • Fixed an issue where the wrong file size may be shown in upload errors.
 • Fixed an issue where content types that are not searchable may be shown as filter options in streams.
 • Fixed an issue where the support tool would not clear guest page caches.
 • Fixed an issue where personal conversation replies cause a member's "last post" date to be reset incorrectly.
 • Fixed an issue where it was not possible to comment on a reported status update.
 • Fixed some issues with status update/profile comment submissions that fail due to being too large.
 • Fixed an issue where the default module may not be correctly set when installing a new application.
 • Fixed an issue where meta tags could be added to pages they were not intended for.
 • Fixed an issue where group promotion rules for date joined, last posted and last visited may not match correctly.
 • Fixed an issue where disabling clubs in the settings would still leave the "Allow club moderators" setting visible.
 • Fixed an issue where RSS exports may not show all available areas.
 • Fixed some issues tracking and resetting limits when a per-post attachment limit is applied to a group.
 • Fixed an issue where giphy thumbnails may show distorted if your "Maximum image dimensions to display" setting is set very low.
 • Fixed an issue where guest cache may throw an error if a database issue is encountered.
 • Fixed a potential issue that can occur when upgrading with InnoDB tables when MySQL is set to use MyISAM by default.
 • Fixed an issue where unnecessary profile sitemap files may be processed.
 • Fixed a javascript error that can occur due to lazy loading in some cases.
 • Fixed an issue where the drag handles may not show up correctly when attempting to adjust the tab order on the club nav bar.
 • Fixed an issue where certain URLs may not be fetched as expected.
 • Fixed an issue where members that can hide their own content may not people to hide items when creating them.
 • Fixed an issue where blog entries do not update club last activity time.
 • Fixed an issue where it was not possible to move club content to other clubs when deleting sections.
 • Fixed an issue with certain embeds (such as Spotify) in certain environments.
 • Fixed an issue where the "Flagged as spammer" email notification would be missing the details about who was flagged as a spammer.
 • Fixed Unsubscribe Links not working in some cases when Email Link Tracking is in use.
 • Fixed an issue where resorting hidden content in the Moderator CP redirects you to the report center.
 • Fixed an error viewing reports of content items queued for deletion.
 • Fixed signature images not displaying in the AdminCP when image lazy loading is enabled.
 • Fixed an issue where editing content meta messages will not show existing attachments on the edit form.
 • Updated HTMLPurifier to 4.12.0.
 • Removed the ability for an administrator to override a user's time zone.
 • Centralised RSS importing and added support for image enclosures on export and import.
 • Fixed an issue where multiple YouTube embeds in an editor could lead to the editor wrapper overflowing its bounds.
 • Fixed default country when entering an address being incorrectly detected for some users.
 • Fixed an issue where restoring certain default menu items resulted in missing language strings.
 • Fixed an issue where two moderator groups applying to a single user may allow the user to revoke warnings even if they do not have permission.
 • Fixed an issue where carousel widgets would not be scrollable in certain configurations.
 • Fixed certain content links such as links to direct posts not always taking you to the correct page in a multipage topic.
 • Fixed an issue where setting a limit for the maximum items on a sitemap would include the oldest instead of the newest content.
 • Fixed an issue where a 'flash of unstyled content' may appear in Firefox when lazy-loading embedded content.
 • Fixed an issue in the AdminCP where a tooltip would appear off the edge of the screen where a member had no display name set.
 • Fixed an issue where deleting a reaction would not redirect back to the reputation settings tab.
 • Fixed an issue where terms and tags can be removed from search queries in some circumstances.
 • Fixed an issue where some addresses could be saved with a location unintentionally.
 • Fixed a styling issue with the 'Back Button' in the Menu Manager.
 • Fixed potentially being sent to a random page when splitting comments from one content item to another content item.
 • Fixed an issue where deleting reactions would leave the images on the file system.
 • Fixed some structured markup validation concerns.
 • Fixed an error that can occur for guests who have chosen to use a theme which is subsequently deleted.
 • Fixed an SQL error during certain (intentionally invalid) AdminCP login attempts.
 • Fixed an issue where a database can occur if the login form is submitted with no credentials supplied in specific scenarios.
 • Fixed an issue where clubs may reflect an incorrect last activity date.
 • Fixed an issue where signature options would still show when ignoring users even with signatures disabled.
 • Fixed an issue where the member last visit time may not be set for new members.
 • Fixed an issue where checkbox set custom fields could not be set as searchable.
 • Fixed an issue where an administrator who could manage member moderators or group moderators (but not both) will not see the correct options when adding moderators.
 • Fixed extraneous spaces/newlines displaying on some forms.
 • Fixed an issue where partially uploaded files can be orphaned on disk.
 • Fixed an issue where topic links were not correctly using the user unread/first/last post preference.
 • Fixed an issue where members could be informed they were on mod queue because of a warning that had already expired.
 • Fixed an issue where already pending post before register content is not processed if the feature is disabled.
 • Fixed an error that can occur when a cron-based request results in content being parsed, such as when running tasks via cron following an upgrade from 3.x.
 • Fixed an issue where saving group display name changes with blank values caused an error.
 • Fixed a potential SQL error that can occur when upgrading from IP.Board 3.4.9.
 • Fixed an issue paginating in tables when certain special characters were included in the URL.
 • Fixed a potential error that can occur when uninstalling some third party applications.
 • Fixed an issue with language pack list formats when first adding a new language pack.
 • Fixed an issue where when lazy-loading is enabled, a lightbox would not be available for images that had not yet loaded into the browser.
 • Fixed an issue where the REST API would return an error while fetching a clubs data.
 • Fixed an issue where clicking Back in a browser after navigating to a new page of a table would not load the correct content.
 • Fixed an issue where dropdown menus in the main navigation bar may disappear when moving the mouse cursor.
 • Fixed a styling inconsistency in the AdminCP with the clubs page when clubs are disabled.
 • Fixed an EX0 error that can occur with widgets in specific configurations.
 • Fixed an issue where deleting a comment or review may incorrect update the count on the respective tab or remove the tab altogether.
 • Fixed clicking a tag not working when Friendly URL's were disabled.
 • Fixed an issue where certain columns would not be automatically detected when importing members from a CSV.
 • Fixed an error viewing clubs on PHP 7.4.
 • Fixed an issue where anonymous users may show online to administrators when they are not online.
 • Fixed Twitch embeds broken following an update on Twitch.tv.
 • Fixed an error using advanced table searches on PHP 7.4.
 • Fixed excess whitespace being included in the editor when certain text is used in an editor for a promoted item.
 • Fixed an issue using the "insert existing attachment" feature in the AdminCP in some cases.
 • Fixed some outdated phrasing when unsubscribing from emails.
 • Fixed an issue where the "Keep aspect ratio" option when editing image dimensions in the editor may not default correctly.
 • Fixed an incorrect message showing when banning an account in the AdminCP.
 • Fixed an issue where links in plain text emails could break with click tracking enabled.
 • Fixed editor buttons not replacing multiple instances of a {content} variable.
 • Fixed an inability to edit a post containing a badly embedded quote.
 • Fixed an issue where emoji may still replace in the editor even if the setting is disabled.
 • Fixed background task progress bar reporting incorrectly in some cases.
 • Fixed quicksearch menu closing on the front end when clicking on certain rows instead of the labels directly.
 • Fixed some javascript errors that can occur when the page is updated via AJAX.
 • Fixed an SQL error that can occur during upgrades in some cases.
 • Fixed page title reflecting "undefined" when editing permissions for certain editor buttons in the AdminCP.
 • Fixed some buttons in the AdminCP moving into the page header out of the tab the button belongs to when reloading the page.
 • Fixed the "note for member" field when warning a member being wiped when the reason for the warning is changed.
 • Fixed an issue where the REST API can output other members 'last activity' times regardless of anonymous setting.
 • The "Mobile Nav Background" theme setting has correctly been renamed to "Main Nav Background".
 • Fixed a broken page layout on the Username History page.
 • Attachment titles are no longer excessively cropped vertically.
 • The Reconfirm Terms page has been wrapped in .ipsBox to improve contrast in certain themes.
 • Notifications to the author are no longer sent for linked content inside quotes.
 • Fixed an issue where "Posting" and "Profiles" AdminCP menu items may not show even if the restricted administrator has access to parts of them.
 • Fixed an issue where validating members showed in search results.
 • Fixed an error with Windows that can cause certain date and language string values to be broken.
 • Fixed template disk cache files not being made writable in some environments.
 • Fixed an issue where invalid SMTP email credentials could cause content to be posted twice in some cases.
 • Fixed performance issue sending usage report.
 • Fixed an issue viewing all reactions for individual comments.
 • Removed certain logging when using OAuth2 which was unnecessary and could consume a lot of database space.
 • Fixed an issue where the front session handler may be unintentionally started when using \IPS\Output::i()->sendOutput().
 • Removed the Delete and Flag As Spammer buttons from member rows when filtering on groups.
 • Fixed an issue where the front session handler may be unintentionally started when using \IPS\Output::i()->sendOutput().
 • Fixed an issue where uploading a new emoticon with IN_DEV being enabled would result in an exception with PHP 7.4.
 • Fixed an issue where a previous bug could cause the remote image proxy task to error.
 • Fixed an issue sorting personal conversation IP address lookup results by date in the AdminCP.
 • Fixed birthdays sometimes not showing on profiles.
 • Fixed an issue where profiles of users that have followers disabled would show an error with PHP 7.3.
 • Fixed an issue where newly created club icons do not show when editing.
 • Fixed mobile Twitter links not automatically embedding.
 • Fixed a rare error that can occur when deleting a block using the block manager.
 • Fixed an issue where copying a node (such as a forum) that had content pending moderator approval can result in the new node indicating there is content to approve when it is empty.
 • Fixed an error preventing certain image uploads pasted into the editor from uploading correctly.
 • Fixed an issue where it may not be possible to save the 'exclude groups from leaderboard' setting.
 • Fixed an issue displaying colored emoji in some environments.
 • Fixed an issue where the live meta tag editor wouldn't save the form if only the site title was set without having any further tags.
 • Fixed autocomplete fields not initially expanding to show all text when a value is pasted into the field.
 • Fixed deleting a category, while also deleting children, not deleting child categories further than the first child level.
 • Fixed an issue where new comment notifications could show guests in the commenter list when using post before register.
 • Fixed an issue where club filter options would show in activity streams when no clubs were available.
 • Fixed an issue where it was not possible to complete a password reset if the community was offline and email click tracking was enabled.
 • Fixes an invalid “Thank you for vote” message when voting validation fails.
 • Fixed an issue where deleted comments in certain applications may still show inline to moderators with approval to view them.
 • Fixed an issue where setting up 2FA Security questions would result in an error with PHP 7.4.
 • Fixed an issue where coverphotos set to bottom-align on desktop would show gapping on mobile.
 • Fixed an issue where large images in emails may not behave responsively on all devices.
 • Fixed page title duplicating in the Twitter share box when clicking the Twitter share link.
 • Fixed an undefined variable in an upgrader HTML template.
 • Fixed an issue with carousels not advancing to the next image in some edge cases.
 • Fixed an issue where paginating in a comment feed (e.g. a topic) wouldn't work reliably if an anchor (e.g. #comment) was present in the URL.
 • Fixed an issue where users may be incorrectly prompted about new replies in a topic when navigating to a different page via the "back" button.
 • Fixed an issue in the mobile hamburger menu where sub-items may appear to be 'missing' because the menu is actually scrolled down too far.
 • Fixed issues with submenus sometimes opening off-screen when on small devices or when using an RTL language.
 • Fixed an issue where in certain situations, autocomplete results would be incorrectly positioned on mobile devices.
 • Fixed an issue where hovercards may sometimes display partially off-screen.
 • Fixed an issue where the progress bar can exceed 100% when enabling designer's mode.
 • Fixed an issue where new-style Twitter embeds may appear narrow in some browsers.
 • Fixed an issue where the filesystem datastore directory configuration option may still show if selecting to use Redis for caching.
 • Fixed a minor SEO concern reported by the latest version of Lighthouse.
 • Fixed an issue where files may not be deleted when using S3.
 • Fixed dialog window titles clipping out of view if paginating a table within a dialog.
 • Fixed an error with the UTF8 converter that can occur in certain cases.
 • Fixed # anchor being added to the URL in the address bar when closing the drawer element on mobile.
 • Fixed the members/notifications REST API endpoint returning notifications in the wrong order.
 • Fixed a potential syntax error when performing a MySQL search.
 • Changed upgrades to write current upgrade step data to the database instead of to a temporary file on disk.
 • Changed the support tool to only run database checks against enabled applications.
 • Changed the auto-upgrader to only run database checks against enabled IPS applications.
 • Removed custom theme CSS from AdminCP pages.
 • Removed unnecessary down caret from submenus on the primary navigation bar in some cases.
 • Removed the obscure hash from CSS and JS files to prevent duplicate files that are not always cleaned up.

Calendar

 • Improved performance for specific (common) recurring event patterns.
 • Changed the "Upcoming Events" widget to honor the configured widget cache period (previously we forced the widget to cache for 12 hours).
 • Fixed an issue where event reminders would still send for the original date if an event is edited.
 • Fixed an issue where the "repeat until" end date, if specified, may not reflect the correct date after saving the event.
 • Fixed an issue where creating a recurring even could fail.
 • Fixed an issue where reminders could be sent for events no longer viewable.
 • Fixed an issue with some events showing up incorrectly on the day after they occur, in addition to the correct date.
 • Fixed importing iCal files failing in some cases.

Pages

 • Added page builder widgets to create visually interesting pages.
 • Added support for moving comments on records between the Forums and Pages applications.
 • Added Open Graph tags for non-database pages where appropriate.
 • Tags for Manual HTML pages and Blocks now include custom phrases from the language system, with the ability to add new ones directly from the form.
 • Editor type blocks created in the AdminCP under Pages > Blocks are now translatable for communities with multiple languages.
 • Improved performance of large Pages databases.
 • Improved template management.
 • Added lazyload for YouTube, SoundCloud & Spotify fields.
 • Removed a deprecated option to use a special gateway or index for Pages.
 • Removed a hardcoded limit of 5MB for files uploaded to the media manager.
 • Changed the "Show that the message has been edited" setting to be disabled by default, to keep it consistent with the rest of the suite.
 • Fixed an issue where comment and record attachments could become incorrectly associated, or become editable by other users submitting comments or records.
 • Fixed an issue where hidden records or comments contained a wrong hide reason.
 • Fixed an issue with JSON+LD structured data which can cause Google Webmaster Tools to flag structured data for Pages database entries as invalid.
 • Fixed a potential overflow concern on the database record submission form for smaller devices.
 • Fixed an issue where records may not redirect properly when the wrong casing is used in a static friendly URL.
 • Fixed an issue where records will not redirect properly after being moved when a static friendly URL value is used.
 • Fixed an issue where externally embedded blocks do not work if "Allow community to be embedded in an iframe" is not set to "Anywhere".
 • Fixed an issue where it wasn't possible to use pagination on non-database pages.
 • Fixed an issue where it wasn't possible to set the future publish moderator permission on individual databases.
 • Fixed an issue where the task to remove unneeded sidebar blocks could become frozen.
 • Fixed an issue where the database categories block would show without a border when displayed horizontally.
 • Fixed an issue where block templates would not be set correctly.
 • Fixed an error deleting a database category that contained a subcategory with records.
 • Fixed an issue where duplicate block keys may occur when a specific block key is not supplied.
 • Fixed an issue where menu titles would not correctly use database titles when set as an override.
 • Fixed an issue where ratings may not display correctly if reviews are disabled.
 • Fixed an issue where the sitemap lastMod value may incorrectly be set.
 • Fixed a database error that can occur when upgrading IP.Content from prior to Invision Community 4.x.
 • Fixed an issue where title and content fields would not be presented in the "quick update" form when viewing a Pages record if they were configured to do so.
 • Fixed an issue saving Pages templates when comparing the modified template to the default.
 • Fixed an error when attempting to delete a review response in a Pages database.
 • Fixed Mention notification not sending when updating custom fields for a record while viewing the record.
 • Fixed a bug where the width/height attributes for Youtube fields in databases may not be honored.
 • Fixed an issue where number fields would reflect a value of 0 when no value is supplied.
 • Fixed an issue where a Pages database record may incorrectly appear as authored by the administrator editing the record.
 • Fixed an issue where a select field set as the title field for a database would not require the user to select a non-blank option.
 • Fixed an issue where the sitemap rebuild task could break while trying to build the sitemap for a not existing database.
 • Fixed an issue where creating and editing Page Templates would redirect to a wrong template after saving the recently created template.
 • Fixed an error that can occur in Pages databases when the page the database is on has a custom non-default theme applied.
 • Fixed an issue where the insert into post icon would show for record images even though this is not functional.
 • Removed the ability to edit topics automatically created by a Pages database record.

Commerce

 • Added ability to have trial periods for Packages and Subscription Plans, and take card details upfront if it is a free trial.
 • Added ability to define different tax rates for consumers, businesses and EU VAT-registered businesses.
 • Ad

 

IPSforum.ir

پشتیبان فارسی انجمن ساز IPS

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • تعداد پاسخ 0
 • زمان ایجاد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

 اشتراک گذاری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...