رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.5.4


Support

download 4.5.4.png

Key Changes

This is a maintenance release to fix bugs.

Additional Information

Core

 • Changed follow pruning to not prune member follows.
 • Changed deprecated phpredis zSize alias calls to use the proper zCardmethod call instead.
 • Optimized the Legacy Parser (used in 3.x upgrades and conversions) when it's used more than once in one process.
 • Clarified content anonymization option on Member REST API delete documentation.
 • Clarified visibility option for feed widget blocks.
 • Optimized the prune IP Address process.
 • Updated Mapbox API calls to be compatible with newer Static Tiles API.
 • Reduced MySQL query count in some areas.
 • Losing merged topics now redirect to the winning topic when accessed via search engines, bookmarks, etc.
 • Removed 'unread' dot from messenger list since it did not behave consistently with other places in the suite. 
 • Added a support tool and upgrader check to verify that InnoDB tables are not using Compact row format.
 • Added some canonical tags for SEO purposes.
 • Added the ability to rebuild historical posted content to change the 'rel' attributes of links.
 • Added a missing language string present in certain form elements asking for time intervals.
 • Applied a change to prevent Ezoic preventing the Marketplace login process.
 • Applied limits to CSS width, height and border-width properties for posted content to prevent page layout concerns.
 • Reduced overhead when using S3 with a PNG favicon image.
 • Fixed an issue where attachments are not properly claimed for status updates.
 • Fixed an issue where newly submitted content may appear unread initially.
 • Fixed an error resending failed emails from the email error logs.
 • Fixed "someone linked to your content" notifications sending duplicates when editing the content containing the link.
 • Fixed an issue where edit log history may show that entries are pruned after "-1 days".
 • Fixed an issue with certain templates that caused them to always be flagged as modified in every release.
 • Fixed an issue where theme setting changes could take affect in the AdminCP.
 • Fixed an issue with tag URLs that contain ampersands (&) in the tag.
 • Fixed an issue with the database checker adjusting database indexes.
 • Fixed an issue where reported content shows as unread if there are no item markers stored for the member.
 • Fixed an issue where disabled registrations prevented new users from being able to set a local password.
 • Colors for active pagination items have been updated to use the pagination_active theme setting.
 • Fixes an issue where caching prevented an updated resource image from being displayed.
 • Fixed an error with large files that have extremely long filenames.
 • Fixed an error when S3 buckets have a dot ('.') in the bucket name which resulted in broken download URLs.
 • Fixed an issue where uninstalling plugins would not clean up block manager configuration.
 • Fixed an issue with the permission matrix where checking an entire column also checks disabled checkboxes.
 • Fixed an issue where old image proxy URLs may not properly return a 410 Gone response to search engines.
 • Fixed broken links to comments that have been promoted on the Our Picks page.
 • Fixed an issue with the main navigation bar support link in the AdminCP that may launch the support wizard in the last saved step.
 • Fixed an issue where the JS controller auto-loader may not work.
 • Fixed a layout issue when managing advertisements in the AdminCP.
 • Fixed a minor grammar issue present when configuring club moderators in the AdminCP.
 • Fixed some minor broken HTML tags in club headers.
 • Fixed an issue where in extremely rare cases, the MySQL database password may be included in debug information for administrators in the AdminCP.
 • Fixed an issue where some streams incorrectly state there is no more activity to view.
 • Fixed an issue where dropdown menu items could not be re-ordered.
 • Fixed an issue where links to new items in personal messages could be incorrect.
 • Fixed an issue where Redis could consume a lot of memory on busy sites.
 • Fixed an issue where announcements with a far past date could cause an error.
 • Fixed an issue where the per content item moderator approval permission would not apply correctly.
 • Fixed an issue where dismissing an AdminCP notification may not take effect until the page is refreshed.
 • Fixed a missing upgrader language string.

Forums

 • Adjusted default archiving configuration for Community In The Cloud customers.
 • Fixed an issue where search index permissions may not be updated correctly when toggling "can view other topics" setting.
 • Fixed Archived Posts throwing an error when a newly archived post is in Our Picks.
 • Fixed per-forum themes not working correctly.
 • Fixed an issue where long Hidden Reasons in posts would cause an overflow.
 • Fixed a missing javascript confirmation when clicking "Mark forum as read" from within a forum.
 • Fixed "Most Votes" forum sorting option being presented in non Q&A forums.
 • Fixed an issue where moved topic links, merged topic links and deleted topics and posts were counted in ACP statistic graphs.
 • Fixed an issue where merging topics would not update the topic summary.
 • Fixed an issue where topic and post 'by forum' statistics could time out when there are numerous forums.
 • Fixed an issue where the URL for the latest comment in an archived question would show an EX0.

Pages

 • Fixed an issue where long strings such as code blocks may stretch the page layout in databases.
 • Fixed an issue importing databases with multiple upload fields.
 • Fixed an issue where thumbnail settings for record images were lost when importing a database.
 • Fixed an issue where comments have padding removed after editing when comments are linked to a forum.
 • Fixed an issue uploading some images as record images in Pages using Firefox.
 • Fixed an issue where it was not possible to have more than one unique field left empty.

Commerce

 • Restored a task that helps keep PayPal billing agreements in sync.
 • Added an option to manually check PayPal billing agreements for any missed transactions.
 • Fixed an error attempting to downgrade an expired subscription.
 • Fixed an issue where the VAT number input would show as required.
 • Fixed an error checking out using PayPal and Braintree in certain configurations.
 • Fixed an error using an Upload field type as a custom customer field.
 • Fixed an issue where active subscription badges could appear on top of menus.
 • Fixed broken HTML in the "Featured Product" widget.
 • Fixed possible timeout when applying discounts to high values.

Calendar

 • Fixed an issue with weekly recurring events that recurred less frequently than every week.

Downloads

 • Removed the ability to renew a paid file when the member cannot download the file.
 • Fixed an error adding custom fields if Commerce is not installed, or if paid file integration is disabled.

Gallery

 • Fixed an issue where the link to albums was missing from new image email notifications.
 • Fixed a performance issue with the Gallery when clubs are enabled but set not to show throughout the community.

Converter

 • Added 'edit name' and 'edit reason' to posts converted from phpBB.
 • Fixed an issue where converted phpBB word filters may be too greedy.
 • Fixed an issue where banned members were not banned after conversion from phpBB.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Added a new constant DEV_DISABLE_ACP_SESSION_TIMEOUT that allows developers (IN_DEV must be enabled) to disable the ACP session timeout check.
 • Creating a plugin now creates a 1.0.0 version entry by default.
 • Updated the Notifications extension template.
 • Removed the undoOnly parameter in the /core/members/{id}/warning/{id} deletion endpoint and added a deleteOnly parameter in its place.
 • Removed an unused variable in the \IPS\Helpers\Form::customTemplate() method.
 • Clarified an error message that can occur when installing a plugin with IN_DEV enabled.
 • Fixed an issue with applying template hooks to core > front > modcp > reports.
 • Fixed some various REST API bugs.
 • Fixed an issue where CSS templates weren't imported while installing a plugin while IN_DEV is enabled.
 • تشکر 1


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین