رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.6.11


Support

download 4.6.11.png

Invision Community 4.6.11

 

Core

 • Added a new 'block' feature to blocked words when posting. It will prompt the author to revise their content to remove the offending word.
 • Added the ability to limit club cover photo file size.
 • Added button to exit the Two Factor Authentication flow. Logs out if 2FA is required upon login. Goes to an unprotected location if 2FA is required only in that area.
 • Added the ability to upload maskable application icons for progressive web apps.
 • Upgraded plupload to 2.3.8.
 • Adjusted cache headers to make sure set-cookie response headers are not cached by CDN/Edge.
 • Fixed an issue where the close poll link may show to guests.
 • Fixed an issue where advanced member search limited by 'joined' returns all members.
 • Fixed an issue where searching for "Member Title" in the  AdminCP  returns a deprecated result.
 • Fixed an issue where the Follow Member achievement rule did not award points or badges.
 • Fixed an issue where group promotions with an achievements rule may not work correctly.
 • Fixed an issue where some posted images incorrectly held posts for approval if the filename had an email address-like format.
 • Fixed an issue where stored editor replies with lazy load embeds did not display correctly in the editor when applying.
 • Fixed an error shown when the deleteOrMove content task tries to move content to an item that no longer exists.
 • Fixed an issue where guests that do not have permission to see the site cannot view stream RSS feeds with a shared member ID and key.
 • Fixed an issue applying patches where there was only PHP changes.
 • Fixed an issue where missing images are shown when a mail client is unable to view SVG images.
 • Fixed the missing Zapier related REST API endpoint access permissions.
 • Fixed an issue where the all activity stream in condensed mode showed duplicate items when using ElasticSearch.
 • Fixed an issue where the Stream Subscriptions Task could time out.
 • Fixed an issue where themes may appear out of order in the theme selector.
 • Fixed an issue where uploading multiple files to Pages could cause Safari to crash.
 • Fixed the duplicate stream subscription emails.
 • Removed Mobile App logic.

Downloads

 • Improved performance for the downloads index page.

Forums

 • Fixed an issue where a topic in a Q&A forum may throw an uncaught error if it has zero posts (typically caused by the archive database link being broken)
 • Fixed an issue when splitting a topic with a solved post, the old topic still claims to be solved.

Blogs

 • Fixed an issue with blog entries not saving future publish dates.
 • Fixed an issue where a comment to an existing blog entry appeared as a new entry in streams.

Gallery

 • Fixed misleading language in streams used when other members uploaded into an owned album.
 • Fixed an issue where Gallery uploads could timeout when building thumbnails for animated gifs.

Pages

 • Fixed an issue where fetching the last post of a category could result in an error.
 • Fixed an issue where the custom keywords meta tag would not be used when viewing a category.
 • Fixed an issue where more than one block on a page of the same type would always show the same orientation.
 • Fixed an issue where block visibility settings would show incorrectly when creating blocks via the admin control panel.
 • Improved error message when creating a template group that already exists.

Commerce

 • Fixed the colors of the Commerce Overview widget in the  ACP  while using dark mode.
 • Fixed an edge case issue where a validating member that has purchased something may get automatically deleted.
 • Fixed an issue where a customer may not be able to pay for a custom product.

REST & Webhooks

 • Added new webhooks which are fired when a member joins or leaves a club.


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین