رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.6.4


Support

download 4.6.4.png

IPS Community Suite 4.6.4

Released 07/15/2021


Key Changes

This is a maintenance release for Invision Community 4.6.

Additional Information

Core

 • Added ability to specify ...&_bypassItemIdCheck=1 inside the request URL parameters to a Content Item controller to override the default behavior of checking if the item exists.
 • Fixed some AdminCP upgrade issues when PHP 8 is used.
 • Fixed an issue where Marketplace onboarding may be blocked when upgrading from 4.4 or older.
 • Fixed a javascript error that meant registration failed on sites using Invisible ReCaptcha.
 • Fixed missing profile field content missing on content submissions.
 • Fixed an issue where next/previous arrows would not show up when viewing multiple Images.
 • Fixed an issue where achievement badges are not always given.
 • Added the option to choose between the recipient and reaction giver when setting the milestone.
 • Fixed MFA/2FA issue where there was no close button for the 2fa modal
 • Fixed an issue preventing Marketplace installs of your own Marketplace resources.
 • Fixed an issue where Content Item Controllers returned 200 by default when they should return 404 or 403 (not found or forbidden).
 • Fixed some language evaluation issues when PHP 8 is used.
 • All buttons in #elUserNav now use the correct text color.
 • Fixed an issue where members were able to delete their own status updates without permission.
 • Fixed an issue where the Authy icon may not show on the login screen.
 • Fixed an issue where it was not possible to promote guest content.
 • Fixed an issue where the oAuth login handler setting "Ask the user to provide a display name" can be ignored.
 • Fixed an issue where it was not possible to add meta data to items authored by guests.
 • Fixed an issue where \IPS\Node\Statistics can fail due to a missing column name prefix.
 • Fixed an issue where Admin log in can fail with a '"2S119/1' error.
 • Fixed a potential timeout when mass deleting guest content.
 • Fixed a PHP8 issue where promoting to Twitter fails
 • Fixed an issue in which the limit argument passed to contentImages() methods of various Content Item controllers wasn't respected
 • Fixed few missing language strings on the ACP - member profile page.
 • Fixed an issue where points for 'SessionStartDaily' achievement extension could be awarded even when a milestone had been hit
 • Fixed an issue where achievement rules for adding a comment would not trigger the milestone correctly when specifying nodes.
 • Fixed an issue where rank information would show with guest posts.
 • Fixed an issue with outgoing emails using native php mail function.
 • Added a Delete query as an upgrade step to remove old 'best_answer' notifications.
 • Fixed an issue where the cleanup task may show an error and fail to run.
 • Fixed a potential memory exhaustion error when generating the sitemap.

Forums

 • Improved how the forums statistics widget calculates number of posts on large communities.
 • Fixed an issue where rich text results may show an error for image only answers.

Pages

 • Fixed an issue where search stops working with a Pages database in specific situations.

Commerce

 • Fixed an issue where transactions show a broken profile photo for a deleted member.
 • Fixed a rare issue where a payment via PayPal may not show the subscription option, or use subscriptions where forced.
 • Fixed an issue where it was possible to change a Subscription when there was an active PayPal Subscription.
 • Fixed an issue where an incomplete account may not prompt for missing data after using login handler via checkout.
 • Fixed an issue approving a PayPal Subscription transaction when it was put on hold by fraud rules.
 • Fixed an issue where the gift voucher navtab or page could result in an error under certain circumstances.
 • Fixed a broken link while managing Shipping Rates.
 • Fixed an issue where it was possible to upgrade incorrectly when renewals were removed, and the new package had upgrade set to pro-rata.
 • Fixed a race condition that can happen when Stripe sends a web hook request very quickly after charging a customer (renewals & device payments).
 • Removed "Print Invoice" option when Guests don't have access to the Billing and Purchases module.
 • تشکر 1


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین