رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.6.8


Support

download 4.6.8.png

IPS Community Suite 4.6.8

Released 11/02/2021


Key Changes

Our November release contains over one hundred bug fixes and improvements including:

 

Additional Information

Core

 • Added a robots.txt generator, removed content redirect links for guests and added nofollow directives.
 • Added Achievement filters for bulk mail, group promotion and automatic moderation
 • Added a Limit of 1 to the First Comment query to improve performance.
 • Added member's rank and achievement point total to the member CSV export.
 • Allows audio files to be played natively in browser.
 • Added the option to compare with a theme's parent when editing templates.
 • Added the ability to report comments via the REST API.
 • Added the ability to react to comments (and Pages records) via the REST API.
 • Changed fetching comments via the REST API to show reactions given.
 • Improved the reliability and security of using the (S)FTP upgrade method in the AdminCP.
 • Fixed potential issue where duplicate notifications/digests are sent.
 • Fixed an issue where deleting members may leave orphan status update reports.
 • Fixed an issue where it was not possible to resend validation emails if internal logins were disabled.
 • Fixed an issue where word filters may not work correctly when editing titles inline.
 • Improved the achievement new rank and new badge emails.
 • Changed the activity stream subscription emails to filter only by the create date.
 • Fixed an issue where it was not possible to resend validation emails if internal logins were disabled.
 • Fixed an issue where, after splitting a hidden content item, the comments show as hidden without the option to un-hide from within the new content item
 • Fixed incomplete administrator logs when performing actions on achievement rules.
 • Fixed an issue where incoming emails may be rejected incorrectly when the x-auto-response-suppress header is set.
 • Fixed an issue where promoting content may cause items to appear twice in our picks.
 • Fixed an issue where deleting members may leave orphan status update reports.
 • Fixed an issue where task progress bars could show percent completion above 100%
 • Fixed an issue where the confirmation modal for stream subscriptions would show a broken confirmation description.
 • Fixed an issue where reviews may not be correctly indexed with Elastic Search.
 • Fixed an issue where importing the achievement rules xml file could fail during the upgrade.
 • Fixed an issue where insert attachment links in dark mode may show in the wrong color.
 • Fixed a rare issue where you may see the Service Worker Javascript after login.
 • Fixed an issue where the 'recently browsing' Javascript may not load properly.
 • Fixed an issue where insert attachment links in dark mode may show in the wrong color.
 • Fixed an issue where custom meta tags/titles may not always show on the community homepage.
 • Fixed an incorrect registration stats admin restriction.
 • Fixed an issue where multiple ACP notifications for the same item were visible.
 • Fixed incorrectly escaped node form helper titles.
 • Fixed admins not being able to ban or flag member as spammers via the ACP profile when warnings were disabled.
 • Fixed an issue where it was not possible to toggle the anonymous state of content items.
 • Fixed an issue where tag filtered content feeds would show incorrect results where a tag forms part of another tag.
 • Fixed an issue where task progress bars could show percent completion above 100%.
 • Fixed an error when moderators with permission to post anonymous content edit content of those that can't.
 • Fixed the ACP-Follower Statistics Page which was returning an IN_DEV error if no followed content was present.
 • Fixed an issue where PNG images could not be resized in the browser when using Firefox.
 • Fixed an issue with Activity Streams where the results may be incomplete when the 'Content I posted in' filter is used.
 • Fixed an issue where the easy mode editor was not able to select elements when using CDNs to serve CSS.
 • Fixed potential issue where duplicate notifications/digests are sent.
 • Fixed an issue where deleting a custom template would remove it from all themes.
 • Removed moderator permission setting for "Can edit poll votes?" in the AdminCP.
 • Changed the messaging when setting up the stock replies button to make it clear why it may not show.
 • Fixed an issue where achievements rewards were not given when a comment is approved for the first time.
 • Fixed an issue where Admin CP downloads (themes, etc) would download an 'admin.html' file when using Safari.
 • Fixed an issue in the search/filters template which would result in an error with IN_DEV being enabled.
 • Fixed an issue that can occur when sending a push notification for reviews needing approval.
 • Fixed an issue with PHP8 when checking profanity filters.
 • Fixed an issue where a checkbox item would not select when found using the search in a checkbox set.
 • Fixed an issue where the message permission check message for announcements linking to content may not display.
 • Changed the User-Agent header for the webhook requests to contain the IPS Longversion.
 • Fixed an issue in the Request Authentication method happening for CGI/FASTCGI users.
 • Fixed few issues on the profile page resulting in broken AJAX pagination and that tabs would load without the page container.
 • Fixed an issue where the item title may be missing when viewing who reacted to an item that has been promoted.
 • Fixed an issue where search may show the wrong results after changing page.
 • Fixed a broken link to our support community on the Support dashboard.

Forums

 • Fixed an issue where json-ld info can show the wrong author details after a display name change.
 • Fixed an issue where links to user profiles were shown in some circumstances where profiles could not be viewed.
 • Fixed an issue where it was not possible to copy the "Allow the topic starter to mark solved" forum setting.
 • Fixed an issue where the "participated in topic" icon was incorrectly positioned on small devices when both Fluid Forum View and Expanded Topic List View were both enabled.
 • Fixed an instance of invalid HTML with member badges in Expanded Topic List View, where a ul was a direct child of another ul.
 • Member badges and topic stats on Expanded Topic List View pages now wrap correctly on small mobiles.

Blog

 • Fixed an issue where Blog json-ld output may contain invalid HTML output.

Commerce

 • Added the ability to optionally require a billing address for subscriptions.
 • Added an achievements rule for product purchases.
 • Added some missing VAT territories to checkout form.
 • Fixed an error thrown when sending Easypost shipping notification emails.
 • Fixed an issue where a business name form field would show during checkout when consumer was selected.
 • Fixed an issue where removing a currency can cause errors in search results.
 • Fixed a PHP 8 type error when upgrading between Commerce packages.
 • Fixed an issue where a guest may see a CSRF error when trying to purchase a subscription.
 • Fixed an issue specific to Cloud where creating a ticket from the contact form may not work.
 • Fixed an issue where purchases and subscriptions could move members to not existing groups.
 • Fixed an issue where invoice warning emails may say the customer has an active PayPal Subscription when it has been cancelled.

Calendar

 • Fixed an issue where adding similar events could cause a blank cover photo to be saved.
 • Fixed an issue where setups with only one calendar wouldn't show the birthdays on the month view.

Gallery

 • Fixed a database error shown when managing followed content for Gallery images.

Downloads

 • Added an achievements rule for downloading files.
 • Improved the new version approval flow when the main file submission is also pending approval.
 • Fixed an issue where rejecting a pending new version may delete screenshot thumbnails that are in use.

Pages

 • Added AggregateRating Schema to record pages.
 • Fixed a minor link target issue with the add phrase button when editing blocks.
 • Fixed a database error shown if a user does not have permission to edit date fields.
 • Fixed orphan language phrases when deleting databases and custom fields.
 • Fixed an issue where the 'Use database name as page title' setting wasn't honoured when using a database without categories.
 • Fixed an issue where the template file list would be hidden when adding CSS/JS/templates in the Admin CP.
 • Fixed an issue where the custom fields form would show the Topic Format field for fields in databases where no topic syncronizazion is enabled.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Cleaned up some defunct code relating to AdminCP default theme settings.
 • Fixed an issue where it was not possible to create new default database inserts in the developer center.
 • Fixed an issue where adding a hook to the topic sidebar would shift the sidebar to underneath the topic.
 • Fixed an issue where adding a hook can cause CSS selectors with a colon (eg: ipsFlex:4) to be broken (eg: ipsFlex---cln---4)
 • The ACP Member Profile Template will remove the left column if there are no blocks to show.
 • Updated no-cache headers to include max-age=0.
 • The GroupForm extension can now have a new method canDelete() which can be used to set specific groups not deletable (e.g. if it is used for target after a purchase).
 • Removed core/extensions/core/Sitemap/Applications.php and core/extensions/core/Sitemap/Profiles.php sitemap extensions.
 • Unapproved content push notifications now use definateArticle() for item titles.


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین