رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.12


Support

download 4.7.12.png

Invision Community 4.7.12

Released 07/17/2023


Key Changes

This is our July maintenance release.

Additional Information

Core

 • Added some missing acp live search keywords.
 • Added ability to disable or redirect PII data requests & account deletion.
 • Improved the security of the visual language editor.
 • Improved the responsiveness of the buttons in the cookie message.
 • Fixed an issue where an extra space can be added to the end of dates in specific locales.
 • Fixed an issue where oAuth tokens weren't revoked for banned users.
 • Fixed an issue where it was not possible to cancel optional mfa setup.
 • Fixed an issue where page output may be broken if a large signature is used.
 • Fixed an issue where Edge on Android could be detected as Chrome.
 • Fixed an issue where achievements could be abused in private messages.
 • Fixed a database error when viewing the moderator control panel.
 • Fixed a missing language string in Member History when an account deletion has been cancelled.
 • Fixed an issue where it wasn't possible to dismiss an alert if a password change was being forced.
 • Fixed an issue where a solved notification may have incorrect wording.
 • Fixed an issue where the All / None buttons on chart filters may not work.
 • Fixed an issue where images would be restricted to 1200px regardless of the max image dimensions to display setting.
 • Fixed an issue where posts from future topics may show in profile content streams.
 • Fixed an issue where webhooks may send an empty auth header which can confuse some destination URLs.
 • Fixed an issue where saving custom charts failed.
 • Fixed an issue where AdminCP notifications emails for PII Requests & Account Deletion may not be sent.
 • Fixed an error when using question & answer challenges for captcha with recent PHP versions.
 • Fixed an issue where the cookie information page wasn't visible for validating members.
 • Fixed an issue where the cookie consent opt-in may not return the visitor to the page they were on.
 • Fixed an issue where a specially crafted search query could cause an uncaught exception.
 • Fixed an issue where the onboarding wizard may show an error on save.

Pages

 • Fixed an instance where an empty ACP error notification may get logged.
 • Fixed an issue where large file uploads to Pages media may fail.
 • Fixed an issue where a moderator can not edit database records if their group does not have edit permission, however they have moderator permissions to edit globally.

Forums

 • Changed og:image on topic view to one image, more than one is not fully compatible with the meta tag editor.
 • Fixed an issue where a significantly large number of reactions could cause memory issues in the expanded topic list view.

Events

 • Fixed an issue where automated tests may log an error in the admin control panel from a no longer used block of code.

Converter

 • Fixed an error caused when merging an Invision Community using letter photos.

Commerce

 • Fixed an issue where subscription upgrade/downgrade pricing was not calculated correctly.
 • Fixed an issue where making paying with PayPal after a failure caused an exception.
 • Fixed Maxmind AdminCP notification missing language string.

Courses

 • Fixed an issue in the FrontNavigation extension, where the item was shown without a permission check.
 • Fixed an issue where moderators were unable to access ModCP with Courses enabled.

Platform

 • Updated the Live Topic conversion notification to link to the new topic.
 • Fixed an issue where a host or staff member not in an attendee group could not join

Downloads

 • Fixed an issue where responding to reviews did not work.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Updated CKEditor to 4.21.0.
 • Updated jQuery to 3.7.0.
 • Updated jQuery UI to 1.13.2.
 • Updated jQuery Migrate to 3.4.1.
 • Fixed an array offset error on the spam whitelist form.
 • Fixed an issue where temporary cache data wasn't removed from \IPS\Content\Statistics on app uninstall.
 • Fixed an issue where the front/table/rows template was missing a check for the \IPS\Node\Statistics trait.
 • Removed legacy file loader for Extensions.
 • Removed legacy polyfill for IntersectionObserver.
 • پسند 2


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین