رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.13


Support

download 4.7.13.png

Key Changes

This is our September maintenance release.

Key changes include:

Additional Information

Core

 • Added the ability to moderate and block new registrations from specific regions.
 • Added email verification to Contact Us page.
 • Added the ability to moderate or block new registrations using known disposable email addresses.
 • Added aliases for x.com embeds.
 • Added the ability to manually upgrade Marketplace resources, further updates will need to be obtained from the author instead of the Marketplace.
 • Fixed an issue where disabling or removing the Twitter login handler may not remove the Twitter social promote option.
 • Fixed an error in the REST API when a member has an invalid primary group.
 • Fixed an issue where deleting a node via the API
 • Fixed an issue where profanity filters that block words did not work on content titles.
 • Fixed an issue where saving too many groups on a member can result in an error.
 • Fixed an issue where having many groups can cause an error when updating a users location.
 • Fixed an issue where the Who's Online and Active Users widgets will be cached by a guest and shown to everyone.
 • Fixed an issue where the default value of a language string may not be correct when entities such as > and < are used.
 • Fixed an issue creating new content with specific a specific tag configuration with alphabetic tags enabled.
 • Fixed an issue where a profile field with the type "Date" could break the search.
 • Fixed an issue with ACP notifications for PII & Deletion requests.
 • Fixed an issue where passing null to a text field may cause an error with PHP > 8.1.
 • Fixed an issue where lightbox meta titles were not being used.
 • Fixed an issue where REST API requests may set an incorrect language.
 • Fixed an issue where the move members queue offset was not being applied correctly.
 • Fixed an issue where it was possible to trigger a MySQL error by specifying an invalid API page parameter.
 • Fixed an issue where the cookie banner may show an error when used by guests.
 • Removed an orphan referrals module.
 • Removed the Edited By line for anonymous content that was edited by a moderator without the ability to silently edit.
 • Disabled responsiveness in the Admin CP > API.

Blog

 • Fixed an issue where moving blog entries between blogs can cause its category to be lost.

Courses

 • Fixed an issue where the Attachment Permission check could fail.

Commerce

 • Fixed an issue where a payment that is declined would show a generic failed error instead of a declined error.
 • Fixed an issue where post before register data was not properly accounted for when registering via Commerce.

Forums

 • Fixed an issue where a redundant message may show when a closed topic is archived.

Pages

 • Fixed an issue where articles set to publish in the future may persist in the unread stream after publishing.
 • Fixed an issue where item statistics may show incorrectly when record comments are stored in topics.

Events

 • Fixed an issue with searching for an event not working properly.
 • Fixed an issue where event search would try to load a map when none are enabled.
 • Fixed an issue where the next/prev month navigation links may not work in certain timezones.
 • Fixed an issue where the calendar time period links would default to the main calendar when viewing clubs.

Converter

 • Fixed an issue where some Pages database language strings may be missing after conversion.

Platform

 • Added the missing 'most_views' language string.
 • Added post content analysis scanning to detect spam in post content.
 • Fixed an issue where live topic creation fails if the Events app is disabled.
 • Removed the Marketplace resource restriction on lower plans, custom resources can now be installed.


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین