رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.14


Support

Invision Community 4.7.14

Released 10/30/2023


Key Changes

This is our November maintenance release.

Key changes include the removal of the AdminCP Marketplace. Please see our announcement here.

Additional Information

Core

 • Added X share link options.
 • Improved the efficiency of sitemap generation.
 • Improved the Node Form Helper to include only nodes where a member has permissions to create content for the "Create New" menu.
 • Improved performance of clubs.
 • Improved pasting images that were copied in Chromium-based browsers.
 • Improved the title on the clubs overview page to be different based on the filter.
 • Reset state of Account Deletion AdminCP Notification.
 • Fixed an issue where moderators with only move permission couldn't see moderation checkboxes.
 • Fixed an issue where banned users may show in the mention list if they recently participated.
 • Fixed searching specific API endpoints not working fully.
 • Fixed an issue where it may be difficult to set custom meta tags on the root page.
 • Fixed an issue where it wasn't possible to restrict access to the SEO acp section.
 • Fixed Bulk Mail (and other) filters not detected Yes/No and Checkbox Profile Fields correctly.
 • Fixed an issue where a blank error message may be shown in some circumstances when testing mail settings.
 • Fixed an issue where two messages assumed a gender.
 • Fixed reverting templates not taking effect immediately when disk caching is in use.
 • Fixed custom Header and Footer theme settings not validating code upon saving.
 • Fixed members showing twice in the members list when viewing the list of administrators.
 • Fixed acronyms in word expansion unable to be saved in Firefox if the expansion contained quotes.
 • Fixed an issue where it wasn't possible to restrict access to the SEO acp section.
 • Fixed staff only profile fields showing on search form for non-staff.
 • Fixed an issue where it was possible to configure a Reaction based achievements rule for Items that cannot be reacted to.
 • Fixed an issue where issuing a warning removing achievement points may cause an SQL error.
 • Fixed an issue where the leaderboard area filter would show comments and reviews for all content types, even if they didn't support comments or reviews.
 • Fixed an issue where custom staff directory templates weren't shown while creating/editing the staff directory.
 • Fixed an issue where some content (topics etc) created as hidden did not show in the condensed activity stream.
 • Fixed an issue where synching topics for all content would create topics for items pending deletion.
 • Fixed an issue activating Bit.ly in promotion tools.
 • Fixed a potential error when issuing a warning due to PHP bug #66545.
 • Removed the AdminCP Marketplace.

Forums

 • Added a new "Topics with No Replies" list to the Topics statistics section.
 • Added a setting for each forum to exclude topics marked as solved that were posted before a specific time.
 • Fixed an issue where it was possible to downvote answers even when negative ratings were disabled.
 • Fixed an issue where club forums were showing in global forum stats.
 • Fixed an issue where empty answers (including image/embed only answers) may cause a json-ld validation error.

Downloads

 • Fixed linked files not showing a title on the download prompt when multiple files are available.
 • Fixed new versions always requiring approval even if submitter is set to bypass content approval.

Events

 • Fixed an issue where copying an event did not honor automatically following content posted.
 • Fixed a permission conflict where a user could see a calendar, but not read events, could not see those events in the listing.

Converter

 • Added Invision Community merge tools for Calendar and Blog.

Commerce

 • Fixed Paid club memberships not able to be renewed if a renewal invoice is already pending.
 • Fixed incorrect renewal terms description when manually adding a member to a subscription.

Pages

 • Fixed an issue where records may show incorrect posted in badges if forum comment sync is enabled.
 • Separated Records per page and Comments per page in database settings.
 • Fixed record image not able to be set via REST API.
 • Fixed an issue where promoting a topic to the CMS could fail if the target DB had a custom field which was set to be unique.
 • Fixed an issue where some field types did not display properly when viewing revisions.

Gallery

 • Optimized the ACP Dashboard widget.

Blogs

 • Fixed extraneous arrow showing for child blog categories.

Courses

 • Fixed an issue where module names were returning all languages simultaneously.
 • Fixed an issue where images in course lessons wouldn't load in a lightbox.
 • Fixed an issue where long descriptions caused the course image to stretch out on the page.

Platform

 • Fix content removed by spam analysis still sending unapproved notifications.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Searching specific REST API log endpoints with variables (ex, {id}, {key}, etc.) is limited to the following regex pattern: [a-zA-Z0-9-]+×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین