رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.15


Support

Invision Community 4.7.15

Released 01/23/2024


Key Changes

This is our January maintenance release.

Additional Information

Core

 • Added the embed.php controller to the robots.txt file and added a noindex tag so that search engines don't index the content.
 • Added the referring URL to the content of the Contact Form.
 • Changed PHP recommendation to 8.1.
 • Changed MySQL recommendation to 8.0.13.
 • Improved the contact us form UX for guests.
 • Improved the queued comments count handling.
 • Improved the description for the similar content widget to highlight the different flow when ES is used.
 • Improved the thumbImage template to add an alt tag and optimize lazy loading.
 • Fixed a design issue on the error page.
 • Fixed an issue in the DELETE /core/members/{id}/secgroup/{groupId} REST endpoint, where members could lose a secondary member group.
 • Fixed an issue where calling the GraphQL API without a query would throw an EX0 exception.
 • Fixed an issue with the x hashtag not being set.
 • Fixed an issue where members with a false validation flag would be unable to login.
 • Fixed an issue with reliability of logging early in the boot process.
 • Fixed an issue with invalid page URL parameters.
 • Fixed an issue where profile fields weren't shown on content submissions.
 • Fixed a typo in siteSocialLinks template.
 • Fixed an issue on the registration form, where one could submit any coppaa/birthday combination.
 • Fixed an issue where tags were not showing in alphabetical order (when enabled) for search results.
 • Fixed an issue where the webhook payload from Status Posts wasn't properly formatted.
 • Fixed Member List Exports not properly formatting Yes / No and Checkbox profile fields.
 • Fixed an issue where disabled login handlers would still be accessible in the UCP.
 • Fixed an issue where the member webhook payload contained a false value for the allowAdminEmails key.
 • Fixed an issue parsing <video> elements with multiple <source> elements when lazy-load is enabled.
 • Fixed an issue inthe follower template where we didn't cast the page as integer.
 • Fixed an issue where giving cookie consent to the IPS cookies would result in an empty page.
 • Fixed an issue where web app icons may be cached by a CDN and show older versions.
 • Fixed a regression when copy & pasting files in an editor by reverting a previous fix.
 • Deleting a webhook will now also delete the data from core_api_webhook_fires.
 • Removed the deprecated twitter_hashtag` setting.
 • Removed the profile blocking from the default robots.txt file.
 • Fixed an issue where Status Feeds don't update after saving statuses and replies.

Blogs

 • Fixed an IN_DEV issue where the Blog Edit form would result in an error.
 • Fixed protocol relative URL's showing in Blog RSS Feeds.
 • Fixed an issue where the "Content Approval Hint" wasn't shown while creating blog entries.

Courses

 • Fixed an issue on the courses quiz form, where images wouldn't be shown.

Events

 • Fixed protocol relative URL's showing in Blog RSS Feeds.

Downloads

 • Fixed protocol relative URL's showing in Blog RSS Feeds.
 • Fixed an issue with the downloads/files/{id}/history endpoint where the update time wouldn't be changed.
 • Fixed an issue where the search custom fields form showed a search related field.
 • Fixed an issue where the file screenshots were not sorted correctly.

Forums

 • Improved the efficiency of the "Time to solved" chart.
 • Improved the JSON-LD for Question Topics to show replies as suggested answers.
 • Fixed an issue with the fluid view, where invalid forum ids would remain "forever" in the address bar.
 • Fixed protocol relative URL's showing in Blog RSS Feeds.
 • Fixed 2 faulty canHide permission checks.
 • Fixed an issue where links to comments in archived topics would point to the wrong location.

Commerce

 • Improved the design on the ACP Support Form to improve the readability of the "GOTO" links.
 • Fixed an issue where expired or canceled subscriptions did not always restore the appropriate member groups.
 • Fixed an issue where Google/Apple Pay transactions may auto-capture when held by a fraud rule.
 • Fixed an issue where the same PayPal transaction could be processed twice.
 • Fixed an issue where 3D Secure status may not show correctly on some Stripe transactions.

Pages

 • Fixed an issue where the rss import feature skipped the title prefix value.
 • Fixed an issue where records created via the REST API or RSS import wouldn't be linked correctly to other items.
 • Fixed an issue where page record comments would create posts in archived topics when topic syncing is enabled.
 • Fixed an issue with the database filter widget where the custom fields default value was set automatically.
 • Fixed an issue where unsetting the "Remember filters" checkbox wouldn't remove the filter cookie.
 • Fixed an issue where moving/deleting comments could stop the queue from processing.

Gallery

 • Fixed an issue where editing the gallery image details would remove the exif data.
 • Fixed an issue where editing the gallery image or video details while the file is still uploading would not save the details.
 • Fixed an issue where allowing a user to submit images to an album they do not own may not allow them to submit.

Converters

 • Fixed tags not displaying properly when rebuild completes before permissions are set.

Platform

 • Improved the un-archiving process for topics when archiving gets disabled.

Changes affecting third-party developers and designers

 • The POST /core/members/{id}/secgroup/{groupId} endpoint will log the changes to the member history.
 • Fixed an IN_DEV issue in the checkout form, which was caused by an undefined variable.
 • Fixed an INDEV issue where ignoring a member from his hovercard with INDEV mode would show a "CSRF KEY present in the url error".
 • The Contact Form will now contain a "contact_referrer" value when the form is submitted. It is up to the calling extensions handleForm() method to determine how to handle this information.
 • Performance improvements targeting MySQL 8.
 • Changed the method signature for \IPS\Node\Model::setLastComment() and \IPS\Content\Item::resyncLastComment()


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین