رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.2


Support

download 4.7.2.png

IPS Community Suite 4.7.2

Released 09/13/2022


Key Changes

This is our September maintenance release.

Key changes include:

Improvements to marking posts as solutions

Additional Information

Core

 • Improved the license check to bypass the members timezone setting.
 • Added ACP Tool to scan all hooks to identify PHP8 fatal errors related to method overloading.
 • Added AdminCP new search terms to guide admins to the new areas.
 • Added a pre-upgrade Marketplace compatibility check.
 • Added the ability to disable the frontend login handler.
 • Fixed an issue where a large number of profile field options can break the page layout on the member stats overview page.
 • Fixed an issue where members following an item may not be following the remaining item after a merge.
 • Fixed an issue where word filters could cause an item to be held for approval even if the author had more than the required number of posts to bypass.
 • Fixed an issue with hCaptcha where an incorrect language override could be requested.
 • Fixed an issue where it was possible to create an alert with forced reply from a moderator/admin account with a disabled messenger.
 • Fixed an issue where editing the ACP => System => Postings page with disabled registrations would throw an exception while the submission.
 • Fixed an issue where some alerts were not shown if they had an end date.
 • Fixed an issue where post to Twitter could potentially result in an uncaught exception
 • Fixed an issue where the oauth configuration page was missing the required css files.
 • Fixed an issue where a report title may appear in trending content (does not expose any sensitive data).
 • Fixed an issue where removing a manually added badge would not remove the badge
 • Fixed an issue where the rank progression chart may not work when non-default ranks are used.
 • Fixed an issue where the achievements rebuild may fail.
 • Fixed an issue where content tags from content created by the RSS Import feature could be associated with a guest account.
 • Fixed an issue where alerts could not be dismissed if they had long titles.
 • Fixed an issue where image alt tags would always use the AI image scanner value even if manually adjusted.
 • Fixed an issue where search options may break on profiles when status updates were disabled.
 • Fixed an issue where quick search was broken on the hooked files admin control panel page.
 • Fixed an issue where the PHP8 incompatibilty tool failed when developing on a Windows server.
 • Updated CKEditor to 4.19.1.
 • Fixed an issue where soft deleted items can appear in recommended posts.
 • Fixed multimoderation not working in some cases.

Pages

 • Fixed an issue where rebuilding record topics would fail.
 • Fixed an issue where orphaned categories could break syncing from topics.
 • Fixed an issue when using the REST API to fetch records where fields may not have the image lazyload removed.

Forums

 • Added multiple improvements to "Mark as solution" including a re-engagement email, new UI to prompt authors to mark a reply as the solution and new stats.
 • Fixed an issue where the default forum views may not be used for guests.
 • Fixed an issue where soft deleted items may be archived and then subsequently deleted leaving orphaned reports.
 • Fixed an issue where a malformed findComment link caused a 404 error instead of loading the topic from the start.
 • Fixed some missing translations for future publish moderator permissions.
 • Fixed an issue where per-forum fluid view mode may not intially check filters correctly.

Commerce

 • Donations can now only be made by registered members.
 • Fixed a typo on the invoice settings page.
 • Fixed an issue on the credits page.
 • Fixed an issue where the business name field did not correctly toggle on the registration page.

Commerce

 • Fixed an issue where deleting a subscription package would leave some orphaned data in the database.

Platform

 • Fixed Realtime features showing even when disabled.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Fixed an issue where plugin index.html files may get included as CSS causing a browser rendering issue.


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین