رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

4.7.7


Support

download 4.7.7.png

IPS Community Suite 4.7.7

Released 02/07/2023


Additional Information

Core

 • Added the ability to allow non members to post in individual sections of closed clubs.
 • Added pagination to referrals page in the Account Settings.
 • Added Clubs and Club Pages to sitemap.
 • Added missing language strings for the Email Statistics report.
 • Updated CKEditor to 4.20.1.
 • Re-enabled Grammarly in CKEditor.
 • Fix changing Time Periods on streams not clearing previous values completely.
 • Fixed an issue where dropdown menus would be treated as a link if child items in the main navigation.
 • Fixed an issue where times may be in the wrong timezone due to a Chromium bug with Asia/Kolkata & Asia/Kathmandu.
 • Fixed an issue with AdminCP upgrading a self-hosted community if large table changes are required.
 • Fixed an issue where changing Time Periods on streams not clearing previous values completely.
 • Fixed an issue where auto-saved editor contents would not clear when the editor was on a tab.
 • Fixed an issue where custom date filters were not preserved on the search page.
 • Fixed an issue where moderating all links posted did not flag the content for moderation.
 • Fixed an issue where Administrators with permissions to view moderator statistics got a no-permission error.
 • Fixed an issue where club areas may link to the wrong location.
 • Fixed a number of issue with future publishing functionality.
 • Reduced the scenarios where some uploaded files names may get prefixed with random numbers.
 • Removed the ability to use future publishing with dates in the past.

Gallery

 • Visual refresh.
 • Added support for converting videos to mp4 for consistent playback experience (cloud only).
 • Added gallery overview page to better highlight Gallery activity.
 • Added support for searching image contents using AI (cloud only).
 • Added not safe for work filter functionality.
 • Added support for prefetching next and previous images.
 • Added a member profile extension for Gallery images.
 • Set default album sort to match the default sort on a category.
 • Fixed an issue where images may not be sorted correctly.
 • Removed lightbox overlay.
 • Removed a lot of redundant javascript to optimize page loading times.

Pages

 • Added a way to disable indexing of pages.
 • Fixed an issue where sorting by the default sort did not use the correct sort direction.
 • Fixed an issue where anonymous records were displayed as Guest in record listings.
 • Fixed an issue where anonymous records created topics with an author name of Guest and a hash..
 • Fixed toggled fields when adding/editing a database field.
 • Automatically set a page as default when it's the only page in a folder
 • Removed the "Add comment" checkbox on the Update Record form in cases where it was not applicable.

Events

 • Fixed an issue where events in the by month block may display the wrong month.
 • Fixed an issue where events may show on the wrong time.

Forums

 • Fixed an issue where checkbox sets with large option lists in polls would condense into a scrollable list.
 • Fixed an issue where the first post in a scheduled topic had a different timestamp than the topic.
 • Fixed issue where publish date field was sometimes shown on the Poll tab of the Topic form instead of the Content tab.
 • Fixed an issue where changing the publish date of an already published topic to a future date wouldn't update the containers last post data.

Converters

 • Improved member conversion speed upto 50% in some scenarios.

Downloads

 • Fixed an issue where anonymous comments were not tracked correctly.

Commerce

 • Fixed VAT number verification failing.
 • Fixed an issue where invoices from guests may not be marked as paid after a successful transaction.

Changes affecting third-party developers and designers

 • Added new GraphQL endpoints for Blog & Events.
 • Added the ability to use OAuth access tokens or API keys with GraphQL requests.
 • Added a new optional parameter to the Events > front > events -> event template.
 • Added constant \IPS\SITEMAP_MAX_PER_FILE to define the maximum number of entries in a sitemap file.
 • Updated HTMLPurifier to 4.15.0.
 • Fixed an issue where hooks with USE statements were wrapped in a try/catch.
 • Fixed an issue creating Polls via the REST API that are not multichoice.
 • Fixed an issue where reordering ACP restrictions generated an error.
 • Fixed an issue with the autocomplete form field in third party resources.
 • Method signatures and return type have been changed for \IPS\File\Amazon::chunkFinish() & \IPS\File\FileSystem::chunkFinish().
 • Removed jsTimezoneDetect library, replaced with native browser functionality.

REST, Webhooks and Zapier

 • The member, blogs entries, download files, gallery images, events, pages records and forum topics GET endpoint supports now a new ìds parameter to return items by multiple ids. This change also applies to any third party application that extends \IPS\Content\Api\ItemController and uses $this->_list().


×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین