رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

سوال در مورد آموزش افزودن دکمه های آپلود به ادیتور


پست های پیشنهاد شده

درود دوستان، وقت بخیر

در رابطه با تاپیک زیر که در مورد افزودن دکمه های آپلود به ادیتور انجمن هستش من یه سوال ریزی داشتم

من حقیقتا این کد زیری که گفته شده رو در editorAttachments پیدا نکردمش

ضمنا این آموزش رو روی پوسته دیفالت ورژن 4.5.4.2 ips که روی لوکال هاست نصب دارمش اجرا کردم

<li class='ipsPos_right ipsResponsive_noFloat'>

https://s16.picofile.com/file/8421713542/d.png

@Arash.Ranjbar

ویرایش شده در توسط Sajjad
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • تعداد پاسخ 1
 • زمان ایجاد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

 • مدیر کل | موسس سایت

سلام.

من این رو روی نسخه 4.5 انجام دادم و همه چی اوکی بود. به هر حال!!

همون فایل رو باز کنین و کدهای داخلشو با کدهای زیر جایگزین کنین:

<input name="{$name}" type="hidden" value="{$pluploadKey}">
{{if $forceNoscript}}
	<input name="{$name}_noscript[]" type="file" {{if $multiple}}multiple{{endif}}>
{{else}}
	<noscript>
		<input name="{$name}_noscript[]" type="file" {{if $multiple}}multiple{{endif}}>
		<span class="ipsType_light ipsType_small">
			{{if $allowedFileTypes !== NULL}}
				<strong>{lang="form_upload_accepted"}</strong>
				{expression="implode( ', ', $allowedFileTypes )"}
			{{endif}}
			{{if $multiple and $totalMaxSize}}
				{{if $allowedFileTypes !== NULL}}
					&middot;
				{{endif}}
				<strong>{lang="form_upload_total_max"}</strong>
				{$totalMaxSize}MB
			{{endif}}
			{{if !$multiple or !$totalMaxSize or $maxChunkSize < $totalMaxSize}}
				{{if $allowedFileTypes !== NULL or ( $multiple and $totalMaxSize )}}
					&middot;
				{{endif}}
				<strong>{lang="form_upload_max"}</strong>
				{$maxChunkSize}MB
			{{endif}}
			{{if $maxFiles}}
				<br>{lang="form_upload_max_files" pluralize="$maxFiles"}
			{{endif}}
		</span>
	</noscript>
	{{if $value}}
		{{foreach $value as $id => $file}}
			<input type="hidden" name="{$name}_existing[{$id}]" value="">
		{{endforeach}}
	{{endif}}
	<div data-ipsEditor-toolList>
		{{$editorName = preg_replace( "/(.+?)_(\d+?)_$/", "$1[$2]", mb_substr( $name, 0, -7 ) );}}
		<div data-role='attachmentArea' data-controller='core.global.editor.uploader, core.global.editor.insertable' data-editorID='{$editorName}' class='ipsComposeArea_attachments ipsClearfix ipsAreaBackground_light' id="{$name}_drop_{expression="md5( uniqid() )"}" data-ipsUploader data-ipsUploader-dropTarget='#elEditorDrop_{$name}' data-ipsUploader-button='[data-action="browse"]' {{if $maxFileSize}}data-ipsUploader-maxFileSize="{$maxFileSize}"{{endif}} data-ipsUploader-maxChunkSize="{$maxChunkSize}" {{if $allowedFileTypes}}data-ipsUploader-allowedFileTypes='{expression="json_encode( $allowedFileTypes )"}'{{endif}} data-ipsUploader-name="{$name}" data-ipsUploader-key="{$pluploadKey}" {{if $multiple}}data-ipsUploader-multiple {{if $totalMaxSize}}data-ipsUploader-maxTotalSize="{$totalMaxSize}"{{endif}}{{endif}} {{if $minimize}}data-ipsUploader-minimized{{endif}} data-ipsUploader-insertable data-ipsUploader-postkey="{$editor}" data-ipsUploader-template='core.editor.attachments' {{if $value}}data-ipsUploader-existingFiles='{expression="json_encode( $existing )"}'{{endif}} {{if isset( $default )}}data-ipsUploader-default='{$default}'{{endif}}>
			<div class="ipsComposeArea_dropZone {{if $minimize}}ipsComposeArea_dropZoneSmall{{endif}} ipsClearfix" id='elEditorDrop_{$name}'>
				<i class='fa fa-paperclip'></i>
				<div>
					<ul class='ipsList_inline ipsClearfix'>
						<li class='ipsType_normal'>
							<span class='ipsAttachment_supportDrag'>{lang="editor_attach_drag"}</span>
							<a href='#' data-action='browse'>
								<span class='ipsAttachment_supportDrag'>{lang="editor_attach_choose_drag"}</span>
								<span class='ipsAttachment_nonDrag'>{lang="editor_attach_choose_nodrag"}</span>
							</a>
							{{if $allowedFileTypes !== NULL || $maxFileSize || $totalMaxSize}}
								<br>
								<span class='ipsType_medium ipsType_light'>
									{{if $allowedFileTypes !== NULL}}
										<strong>{lang="form_upload_accepted"}</strong>
										{expression="implode( ', ', $allowedFileTypes )"}
									{{endif}}
									{{if $multiple and $totalMaxSize}}
										{{if $allowedFileTypes !== NULL}}
											&middot;
										{{endif}}
										<strong>{lang="form_upload_total_max"}</strong>
										{$totalMaxSize}MB
									{{endif}}
									{{if $maxFileSize and ( !$multiple or !$totalMaxSize or $maxFileSize < $totalMaxSize )}}
										{{if $allowedFileTypes !== NULL or ( $multiple and $totalMaxSize )}}
											&middot;
										{{endif}}
										<strong>{lang="form_upload_max"}</strong>
										{expression="round($maxFileSize,2)"}MB
									{{endif}}
									{{if $maxFiles}}
										<br>{lang="form_upload_max_files" pluralize="$maxFiles"}
									{{endif}}
								</span>
							{{endif}}
						</li>
						<li class='ipsPos_right ipsResponsive_noFloat'>
             <span class="uploadfile ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall"><a href="" onClick="javascript:window.open('https://https://uupload.ir/','','location=0,status=0,scrollbars=1,width=760,height=660');"><i class="fa fa-upload" aria-hidden="true"></i> uupload</a></span>
<span class="uploadfile ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall"><a href="" onClick="javascript:window.open('http://https://www.picofile.com/','','location=0,status=0,scrollbars=1,width=760,height=660');"><i class="fa fa-upload" aria-hidden="true"></i> picofile</a></span>
<span class="uploadfile ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall"><a href="" onClick="javascript:window.open('http://https://www.uplooder.net//','','location=0,status=0,scrollbars=1,width=760,height=660');"><i class="fa fa-upload" aria-hidden="true"></i> uplooder</a></span>
							<a href='#' class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall' data-ipsMenu id='elEditorAttach_media{expression="md5($editorName)"}'>{lang="editor_attach_other"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
							<ul class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide' id='elEditorAttach_media{expression="md5($editorName)"}_menu'>
								<li class='ipsMenu_item'><a href='#' data-ipsDialog data-ipsDialog-fixed data-ipsDialog-forceReload data-ipsDialog-destructOnClose data-ipsDialog-remoteSubmit='false' data-ipsDialog-remoteVerify='false' data-ipsDialog-title='{lang="editor_insert_existing_file"}' data-ipsDialog-url="{url="app=core&module=system&controller=editor&do=myMedia&postKey={$editor}&editorId={$editorName}" csrf="1"}">{lang="editor_insert_existing_file"}</a></li>
								{{if \IPS\Settings::i()->allow_remote_images}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='#' data-ipsDialog data-ipsDialog-forceReload data-ipsDialog-title='{lang="editor_insert_from_url"}' data-ipsDialog-url="{url="app=core&module=system&controller=editor&do=link&image=1&postKey={$editor}&editorId={$editorName}" csrf="1"}">{lang="editor_insert_from_url"}</a></li>
								{{endif}}
							</ul>
						</li>
					</ul>
					<div data-role='fileList' class='ipsComposeArea_attachmentsInner {{if count($value) == 0}}ipsHide{{endif}}'>
						<div data-role='files' class='ipsAreaBackground_reset ipsHide'>
							<p class='ipsType_normal ipsPad_half ipsType_reset'><strong>{lang="editor_uploaded_files"}</strong></p>
							<ul class='ipsList_reset ipsDataList ipsPad_half' data-role='fileContainer'>
								{{foreach $value as $attachID => $file}}
									{{if !$file->isImage()}}
										<li class='ipsDataItem ipsAttach ipsAttach_done ipsContained' id='elAttach_{$attachID}' data-role='file' data-fileid='{$attachID}'>
											<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size1 ipsType_center'>
												<i class='fa fa-file ipsType_large'></i>
											</div>
											<div class='ipsDataItem_main'>
												<strong class='ipsDataItem_title ipsType_medium' data-role='title'>{$file->originalFilename}</strong><br><span class='ipsType_light'>{filesize="$file->filesize()"}</span>
											</div>
											<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size8 ipsType_right'>
												<ul class='ipsList_inline'>
													<li>
														<a href='#' data-action='insertFile' class='ipsAttach_selection' data-ipsTooltip title='{lang="insert_into_post"}'><i class='fa fa-plus'></i></a>
													</li>
													<li>
														<a href='#' class='ipsType_warning' data-role='deleteFile'><i class='fa fa-trash-o'></i> {lang="delete"}</a>
													</li>
												</ul>
											</div>
										</li>
									{{endif}}
								{{endforeach}}
							</ul>
						</div>
						<div data-role='images' class='ipsAreaBackground_reset {{if count($value) == 0}}ipsHide{{endif}}'>
							<p class='ipsType_normal ipsPad_half ipsType_reset'><strong>{lang="editor_uploaded_images"}</strong></p>
							<ul class='ipsPad_half ipsList_reset ipsGrid ipsGrid_collapsePhone' data-role='fileContainer' data-ipsGrid data-ipsGrid-minItemSize='150' data-ipsGrid-maxItemSize='250'>
								{{foreach $value as $attachID => $file}}
									{{if $file->isImage()}}
										<li class='ipsGrid_span3 ipsAttach ipsContained ipsImageAttach ipsPad_half ipsAreaBackground_light' id='elAttach_{$attachID}' data-role='file' data-fileid='{$attachID}' data-fullsizeurl='{$file->url}' data-thumbnailurl='{$file->attachmentThumbnailUrl}' data-isImage="1">
											<ul class='ipsList_inline ipsImageAttach_controls'>
												<li>
													<a href='#' data-action='insertFile' class='ipsAttach_selection' data-ipsTooltip title='{lang="insert_into_post"}'><i class='fa fa-plus'></i></a>
												</li>
												<li class='ipsPos_right' data-role='deleteFileWrapper'>
													<a href='#' data-role='deleteFile' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_light' data-ipsTooltip title='{lang="delete"}'><i class='fa fa-trash-o'></i></a>
												</li>
											</ul>

											<div class='ipsImageAttach_thumb ipsType_center' style='background-image: url( "{expression="str_replace( array( '(', ')' ), array( '\(', '\)' ), $file->attachmentThumbnailUrl )"}" )' data-role='preview' data-grid-ratio='65' data-action='insertFile'>
												<img src='{$file->url}' alt=''>
											</div>
											<h2 class='ipsType_reset ipsAttach_title ipsTruncate ipsTruncate_line ipsType_medium' data-role='title'>{$file->originalFilename}</h2>
											<p class='ipsType_light'>{filesize="$file->filesize()"}</p>
										</li>
									{{endif}}
								{{endforeach}}
							</ul>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>		
		</div>
	</div>
{{endif}}

موفق باشید!

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین