رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

دکمه ثبت نام


پست های پیشنهاد شده

سلام

ببخشید یه سوال داشتم!؟

وقتی روی منو میزنن رو ثبت نام یه صفحه شناور برای این کار باز میشه!

به این شکل:

1387340306_Screenshot_-_Chrome.thumb.png.2a158613e3c4ce120f44152c3d7a8d45.png

 

اما من میخوام بجای صفحه شناور وارد لینک اصلی ثبت نام بشن:

که میشه این صفحه:

exampel.ir/register

 

1767729259_Screenshot_-_Chrome.thumb.png.81c49c7625615f0141692b0b62115c24.png

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • مدیر کل | موسس سایت

سلام

این روشی که شما میگین از نظر بنده زیاد جالب نیست ولی به هرحال من روششو خدمتتون عرض میکنم

قالب مورد نظرتون رو ویرایش کنین و در تب قالب عبارت userbar و mobileNavigation رو جداگونه جستو و باز کنین سپس تکه کد زیر رو تو هرکدوم پیدا و عبارت data-ipsDialog رو ازشون پاک کنید و تغییرات رو ذخیره کنید

<a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register"}' {{if \IPS\Login::registrationType() == 'normal'}}data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="sign_up"}'{{endif}} id='elRegisterButton' class='ipsButton ipsButton_normal ipsButton_primary'>{lang="sign_up"}</a>

موفق باشید

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

<div id='elMobileDrawer' class='ipsDrawer ipsHide'>
    <div class='ipsDrawer_menu'>
        <a href='#' class='ipsDrawer_close' data-action='close'><span>&times;</span></a>
        <div class='ipsDrawer_content'>
            {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id }}
                <div class='elMobileDrawer__user ipsFlex ipsFlex-jc:between ipsFlex-ai:center ipsFlex-fw:wrap'>
                    <div class='ipsFlex-flex:11'>
                        <ul class='elMobileDrawer__user-panel ipsList_reset ipsType_blendLinks ipsFlex ipsFlex-ai:center'>
                            <li class='ipsMargin_right:half'>
                                {template="userPhoto" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn(), 'mini'"}
                            </li>
                            <li>
                                <div class='ipsType_light'>{lang="logged_in_as_headline"}</div>
                                <div class='ipsType_dark ipsType_large ipsType_bold'>{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="front_logged_in_as" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"} {{endif}}{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}}<a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{member="name"}</a>{{else}}{member="name"}{{endif}}</div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <ul id='elUserNav_mobile' class='ipsList_inline signed_in ipsClearfix'>
                        <li class='cNotifications cUserNav_icon'>
                            <a href='#elMobNotifications_menu' id='elMobNotifications' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullNotifications_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                <i class='fa fa-bell'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !member.notification_cnt}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='notify'>{member="notification_cnt"}</span>
                            </a>
                        </li>
                        {{if !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}}
                            <li class='cInbox cUserNav_icon'>
                                <a href='#elMobInbox_menu' id='elMobInbox' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullInbox_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                    <i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox'>{member="msg_count_new"}</span>
                                </a>
                            </li>
                        {{endif}}
                        {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_reports')}}
                            <li class='cReports cUserNav_icon'>
                                <a href='#elMobReports_menu' id='elMobReports' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullReports_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                    <i class='fa fa-warning'></i> {{if \IPS\Member::loggedIn()->reportCount()}}<span class='ipsNotificationCount' data-notificationType='reports'>{member="reportCount()"}</span>{{endif}}
                                </a>
                            </li>
                        {{endif}}
                    </ul>
                </div>
            {{else}}
                <div class='ipsPadding'>
                    <ul class='ipsToolList ipsToolList_vertical'>
                        <li>
                            <a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login"}' id='elSigninButton_mobile' class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_small ipsButton_fullWidth'>{lang="sign_in"}</a>
                        </li>
                        {{if \IPS\Login::registrationType() != 'disabled'}}
                            <li>
                                {{if \IPS\Login::registrationType() == 'redirect'}}
                                    <a href='{expression="\IPS\Settings::i()->allow_reg_target"}' target="_blank" rel="noopener" class='ipsButton ipsButton_small ipsButton_fullWidth ipsButton_important'>{lang="sign_up"}</a>
                                {{else}}
                                    <a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register"}' {{if \IPS\Login::registrationType() == 'normal'}}data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="sign_up"}' data-ipsDialog-fixed='true'{{endif}} id='elRegisterButton_mobile' class='ipsButton ipsButton_small ipsButton_fullWidth ipsButton_important'>{lang="sign_up"}</a>
                                {{endif}}
                            </li>
                        {{endif}}
                    </ul>
                </div>
            {{endif}}

            <ul class='ipsDrawer_list'>
                {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
                    <li class='ipsDrawer_itemParent'>
                        <h4 class='ipsDrawer_title'><a href='#'>{lang="mobile_menu_account"}</a></h4>
                        <ul class='ipsDrawer_list'>
                            <li data-action="back"><a href='#'>{lang="mobile_menu_back"}</a></li>
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}}
                                <li><a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{lang="menu_profile"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->group['g_attach_max'] != 0}}
                                <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=attachments" seoTemplate="attachments"}'>{lang="my_attachments"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->hasAcpRestriction( 'core', 'promotion', 'promote_manage' ) and \IPS\core\Promote::promoteServices()}}
                            <li><a href='{url="app=core&module=promote&controller=promote&do=view" seoTemplate="promote_manage"}'>{lang="promote_manage_link"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Application::appIsEnabled('nexus') and settings.nexus_subs_enabled}}
                            <li><a href='{url="app=nexus&module=subscriptions&controller=subscriptions" seoTemplate="nexus_subscriptions"}'>{lang="nexus_manage_subscriptions"}</a></li>
                            {{endif}}
                            <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=followed" seoTemplate="followed_content"}'>{lang="menu_followed_content"}</a></li>
                            <li id='elAccountSettingsLinkMobile'><a href='{url="app=core&module=system&controller=settings" seoTemplate="settings"}' title='{lang="edit_account_settings"}'>{lang="menu_settings"}</a></li>
                            {{if settings.ignore_system_on}}
                                <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="menu_manage_ignore"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if ( \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission() ) or ( \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND \IPS\SHOW_ACP_LINK )}}
                                {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission()}}
                                    <li><a href='{url="app=core&module=modcp" seoTemplate="modcp"}'>{lang="menu_modcp"}</a></li>
                                {{endif}}
                                {{if \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND \IPS\SHOW_ACP_LINK }}
                                    <li><a href='{expression="\IPS\Http\Url::baseURL() . \IPS\CP_DIRECTORY"}' target='_blank' rel="noopener">{lang="menu_admincp"} <i class='fa fa-lock'></i></a></li>
                                {{endif}}
                            {{endif}}
                        </ul>
                    </li>
                {{endif}}

                {{$primaryBars = \IPS\core\FrontNavigation::i()->roots();}}
                {{$subBars = \IPS\core\FrontNavigation::i()->subBars();}}
                
                {{foreach $primaryBars as $id => $item}}
                    {{if $item->canView()}}
                        {{$children = $item->children();}}
                        {{if ( $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && \count( $subBars[ $id ] ) ) || $children}}
                            <li class='ipsDrawer_itemParent'>
                                <h4 class='ipsDrawer_title'><a href='#'>{$item->title()}</a></h4>
                                <ul class='ipsDrawer_list'>
                                    <li data-action="back"><a href='#'>{lang="mobile_menu_back"}</a></li>

                                    {{if $children}}
                                        {template="mobileNavigationChildren" group="global" app="core" params="$children"}
                                    {{endif}}
                                    {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && \count( $subBars[ $id ] )}}
                                        {template="mobileNavigationChildren" group="global" app="core" params="$subBars[ $id ]"}
                                    {{endif}}    
                                </ul>
                            </li>
                        {{else}}
                            <li><a href='{$item->link()}' {{if method_exists( $item, 'target' ) AND $item->target()}}target='{$item->target()}'{{if $item->target() == '_blank'}} rel="noopener"{{endif}}{{endif}}>{$item->title()}</a></li>
                        {{endif}}
                    {{endif}}
                {{endforeach}}
                {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
                    <li>
                        <a data-action="markSiteRead" data-controller="core.front.core.markRead" href='{url="app=core&module=system&controller=markread" seoTemplate="mark_site_as_read" csrf="true"}'>{lang="mark_site_read_button"}</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href='{url="app=core&module=system&controller=login&do=logout" csrf="true"}'>
                            {{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="switch_to_account" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"}{{else}}{lang="sign_out"}{{endif}}
                        </a>
                    </li>
                {{endif}}
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

<div id='elMobileCreateMenuDrawer' class='ipsDrawer ipsHide'>
    <div class='ipsDrawer_menu'>
        <a href='#' class='ipsDrawer_close' data-action='close'><span>&times;</span></a>
        <div class='ipsDrawer_content ipsSpacer_bottom ipsPad'>
            <ul class='ipsDrawer_list'>
                <li class="ipsDrawer_listTitle ipsType_reset">{lang="add"}...</li>
                {{foreach \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() as $k => $url}}
                    <li>
                        <a href="{$url['link']}"
                            {{if isset( $url['extraData'] )}}
                                {{foreach $url['extraData'] as $data => $v}}
                                    {$data}="{$v}"
                                {{endforeach}}
                            {{endif}}
                            {{if isset($url['title']) AND $url['title']}} data-ipsDialog-title='{lang="$url['title']"}'{{endif}}
                            {{if isset($url['flashMessage'])}} data-ipsdialog-flashmessage="{lang="$url['flashMessage']"}"{{endif}} data-ipsdialog-fixed="true"
                            >{lang="$k"}</a>
                    </li>
                {{endforeach}}
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

 

کد این کد ویرایش دادم ذخیر داد ارور 500 داد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 17 دقیقه قبل، mahdi گفته است :

<div id='elMobileDrawer' class='ipsDrawer ipsHide'>
    <div class='ipsDrawer_menu'>
        <a href='#' class='ipsDrawer_close' data-action='close'><span>&times;</span></a>
        <div class='ipsDrawer_content'>
            {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id }}
                <div class='elMobileDrawer__user ipsFlex ipsFlex-jc:between ipsFlex-ai:center ipsFlex-fw:wrap'>
                    <div class='ipsFlex-flex:11'>
                        <ul class='elMobileDrawer__user-panel ipsList_reset ipsType_blendLinks ipsFlex ipsFlex-ai:center'>
                            <li class='ipsMargin_right:half'>
                                {template="userPhoto" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn(), 'mini'"}
                            </li>
                            <li>
                                <div class='ipsType_light'>{lang="logged_in_as_headline"}</div>
                                <div class='ipsType_dark ipsType_large ipsType_bold'>{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="front_logged_in_as" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"} {{endif}}{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}}<a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{member="name"}</a>{{else}}{member="name"}{{endif}}</div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <ul id='elUserNav_mobile' class='ipsList_inline signed_in ipsClearfix'>
                        <li class='cNotifications cUserNav_icon'>
                            <a href='#elMobNotifications_menu' id='elMobNotifications' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullNotifications_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                <i class='fa fa-bell'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !member.notification_cnt}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='notify'>{member="notification_cnt"}</span>
                            </a>
                        </li>
                        {{if !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}}
                            <li class='cInbox cUserNav_icon'>
                                <a href='#elMobInbox_menu' id='elMobInbox' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullInbox_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                    <i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox'>{member="msg_count_new"}</span>
                                </a>
                            </li>
                        {{endif}}
                        {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_reports')}}
                            <li class='cReports cUserNav_icon'>
                                <a href='#elMobReports_menu' id='elMobReports' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elFullReports_menu' data-ipsMenu-closeOnClick='false'>
                                    <i class='fa fa-warning'></i> {{if \IPS\Member::loggedIn()->reportCount()}}<span class='ipsNotificationCount' data-notificationType='reports'>{member="reportCount()"}</span>{{endif}}
                                </a>
                            </li>
                        {{endif}}
                    </ul>
                </div>
            {{else}}
                <div class='ipsPadding'>
                    <ul class='ipsToolList ipsToolList_vertical'>
                        <li>
                            <a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login"}' id='elSigninButton_mobile' class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_small ipsButton_fullWidth'>{lang="sign_in"}</a>
                        </li>
                        {{if \IPS\Login::registrationType() != 'disabled'}}
                            <li>
                                {{if \IPS\Login::registrationType() == 'redirect'}}
                                    <a href='{expression="\IPS\Settings::i()->allow_reg_target"}' target="_blank" rel="noopener" class='ipsButton ipsButton_small ipsButton_fullWidth ipsButton_important'>{lang="sign_up"}</a>
                                {{else}}
                                    <a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register"}' {{if \IPS\Login::registrationType() == 'normal'}}data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="sign_up"}' data-ipsDialog-fixed='true'{{endif}} id='elRegisterButton_mobile' class='ipsButton ipsButton_small ipsButton_fullWidth ipsButton_important'>{lang="sign_up"}</a>
                                {{endif}}
                            </li>
                        {{endif}}
                    </ul>
                </div>
            {{endif}}

            <ul class='ipsDrawer_list'>
                {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
                    <li class='ipsDrawer_itemParent'>
                        <h4 class='ipsDrawer_title'><a href='#'>{lang="mobile_menu_account"}</a></h4>
                        <ul class='ipsDrawer_list'>
                            <li data-action="back"><a href='#'>{lang="mobile_menu_back"}</a></li>
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}}
                                <li><a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{lang="menu_profile"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->group['g_attach_max'] != 0}}
                                <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=attachments" seoTemplate="attachments"}'>{lang="my_attachments"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Member::loggedIn()->hasAcpRestriction( 'core', 'promotion', 'promote_manage' ) and \IPS\core\Promote::promoteServices()}}
                            <li><a href='{url="app=core&module=promote&controller=promote&do=view" seoTemplate="promote_manage"}'>{lang="promote_manage_link"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if \IPS\Application::appIsEnabled('nexus') and settings.nexus_subs_enabled}}
                            <li><a href='{url="app=nexus&module=subscriptions&controller=subscriptions" seoTemplate="nexus_subscriptions"}'>{lang="nexus_manage_subscriptions"}</a></li>
                            {{endif}}
                            <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=followed" seoTemplate="followed_content"}'>{lang="menu_followed_content"}</a></li>
                            <li id='elAccountSettingsLinkMobile'><a href='{url="app=core&module=system&controller=settings" seoTemplate="settings"}' title='{lang="edit_account_settings"}'>{lang="menu_settings"}</a></li>
                            {{if settings.ignore_system_on}}
                                <li><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="menu_manage_ignore"}</a></li>
                            {{endif}}
                            {{if ( \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission() ) or ( \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND \IPS\SHOW_ACP_LINK )}}
                                {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission()}}
                                    <li><a href='{url="app=core&module=modcp" seoTemplate="modcp"}'>{lang="menu_modcp"}</a></li>
                                {{endif}}
                                {{if \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND \IPS\SHOW_ACP_LINK }}
                                    <li><a href='{expression="\IPS\Http\Url::baseURL() . \IPS\CP_DIRECTORY"}' target='_blank' rel="noopener">{lang="menu_admincp"} <i class='fa fa-lock'></i></a></li>
                                {{endif}}
                            {{endif}}
                        </ul>
                    </li>
                {{endif}}

                {{$primaryBars = \IPS\core\FrontNavigation::i()->roots();}}
                {{$subBars = \IPS\core\FrontNavigation::i()->subBars();}}
                
                {{foreach $primaryBars as $id => $item}}
                    {{if $item->canView()}}
                        {{$children = $item->children();}}
                        {{if ( $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && \count( $subBars[ $id ] ) ) || $children}}
                            <li class='ipsDrawer_itemParent'>
                                <h4 class='ipsDrawer_title'><a href='#'>{$item->title()}</a></h4>
                                <ul class='ipsDrawer_list'>
                                    <li data-action="back"><a href='#'>{lang="mobile_menu_back"}</a></li>

                                    {{if $children}}
                                        {template="mobileNavigationChildren" group="global" app="core" params="$children"}
                                    {{endif}}
                                    {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && \count( $subBars[ $id ] )}}
                                        {template="mobileNavigationChildren" group="global" app="core" params="$subBars[ $id ]"}
                                    {{endif}}    
                                </ul>
                            </li>
                        {{else}}
                            <li><a href='{$item->link()}' {{if method_exists( $item, 'target' ) AND $item->target()}}target='{$item->target()}'{{if $item->target() == '_blank'}} rel="noopener"{{endif}}{{endif}}>{$item->title()}</a></li>
                        {{endif}}
                    {{endif}}
                {{endforeach}}
                {{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
                    <li>
                        <a data-action="markSiteRead" data-controller="core.front.core.markRead" href='{url="app=core&module=system&controller=markread" seoTemplate="mark_site_as_read" csrf="true"}'>{lang="mark_site_read_button"}</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href='{url="app=core&module=system&controller=login&do=logout" csrf="true"}'>
                            {{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="switch_to_account" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"}{{else}}{lang="sign_out"}{{endif}}
                        </a>
                    </li>
                {{endif}}
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

<div id='elMobileCreateMenuDrawer' class='ipsDrawer ipsHide'>
    <div class='ipsDrawer_menu'>
        <a href='#' class='ipsDrawer_close' data-action='close'><span>&times;</span></a>
        <div class='ipsDrawer_content ipsSpacer_bottom ipsPad'>
            <ul class='ipsDrawer_list'>
                <li class="ipsDrawer_listTitle ipsType_reset">{lang="add"}...</li>
                {{foreach \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() as $k => $url}}
                    <li>
                        <a href="{$url['link']}"
                            {{if isset( $url['extraData'] )}}
                                {{foreach $url['extraData'] as $data => $v}}
                                    {$data}="{$v}"
                                {{endforeach}}
                            {{endif}}
                            {{if isset($url['title']) AND $url['title']}} data-ipsDialog-title='{lang="$url['title']"}'{{endif}}
                            {{if isset($url['flashMessage'])}} data-ipsdialog-flashmessage="{lang="$url['flashMessage']"}"{{endif}} data-ipsdialog-fixed="true"
                            >{lang="$k"}</a>
                    </li>
                {{endforeach}}
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

 

کد این کد ویرایش دادم ذخیر داد ارور 500 داد

برا من مشکلی نداشت

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • مدیر کل | موسس سایت

@mahdi جان اولا این تاپیک برای یک کاربر دیگست که اومدین در ادامش مشکلتونو مطرح کردین. بهتره تو ادامه تاپیک حودتون مشکل رو مطرح کنین تا بتونیم راهنماییتون کنیم

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
  • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین