رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

نحوه زیبا سازی پست بیت به شکل IPSFORUM


برو به راه حل حل شده توسط Support ,

پست های پیشنهاد شده

 • تیم مدیریت

سلام کاربر گرامی،

سوال یا مشکل شما دریافت شده است و چون هیچ یک از اعضای تیم پشتیبانی در حال حاضر آنلاین نیستند به تاپیک شما بعد از چند ساعت پاسخ داده خواهد شد!

توجه داشته باشید که پاسخ به موضوعات فنی ممکن است مدتی طول بکشد. از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.

,
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل | موسس سایت

سلام.

قالب مورد نظرتون رو ویرایش کنین و در تب قالب فایل postcontainer رو باز کنین و کدهای داخلشو با کدهای زیر جایگزین کنین

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox ipsResponsive_pull {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}} {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}} {{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}ipsComment_solved{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}

	{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies() || ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid ) || $comment->isFeatured() || ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
		<div class='ipsResponsive_showPhone ipsComment_badges'>
			<ul class='ipsList_reset ipsFlex ipsFlex-fw:wrap ipsGap:2 ipsGap_row:1'>
				{{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_highlightedGroup'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->name" raw="true"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( $comment->item()->isSolved() and $comment->item()->mapped('solved_comment_id') == $comment->pid )}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_positive ipsBadge_reverse'><i class='fa fa-check'></i> {lang="this_is_a_solved_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if $comment->isFeatured()}}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_featured_post"}</strong></li>
				{{endif}}
				{{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) }}
					<li><strong class='ipsBadge ipsBadge_large ipsBadge_popular'>{lang="this_is_a_popular_post"}</strong></li>
				{{endif}}
			</ul>
		</div>
	{{endif}}

	<div class='cAuthorPane_mobile ipsResponsive_showPhone'>
		<div class='cAuthorPane_photo'>
			{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
			<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
			{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
			<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
			{{endif}}
		</div>
		<div class='cAuthorPane_content'>
			<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_break ipsType_blendLinks ipsTruncate ipsTruncate_line'>
				{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), TRUE"}
				<span class='ipsMargin_left:half'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span>
			</h3>
			<div class='ipsType_light ipsType_reset'>
				<a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->$idField ) )}' class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
				{{if $comment->ip_address and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
					&middot; <a class='ipsType_blendLinks ipsType_light ipsType_noUnderline ipsType_noBreak' href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}" data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='{$comment->$idField}_ip_menu'>{lang="ip_short"} <i class='fa fa-angle-down'></i></a>
				{{endif}}
			</div>
		</div>
	</div>
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break'><strong>{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), FALSE"}</strong></h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
			<li data-role='photo' class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
				{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
				<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
				{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
				<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
				{{endif}}
			</li>
     <li data-role='group'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li data-role='group-icon'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
     	<ul class='ipsFlex ipsFlex-ai:center ipsFlex-jc:center arashTopics_cAuthorPane_icons'>
      			<li data-role='posts' class='ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center' data-ipstooltip _title="{lang="announce_type_content"}">
       				<i class="fa fa-comments"></i>
       				<span class="ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center">{number="$comment->author()->member_posts" format="short"}</span>
      			</li>
           
      			<li data-role='reputation' class='ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center {{if $comment->author()->pp_reputation_points > 1}}arashTopics_cAuthorPane_icons_positive{{elseif $comment->author()->pp_reputation_points < 0}}arashTopics_cAuthorPane_icons_negative{{else}}arashTopics_cAuthorPane_icons_neutral{{endif}}' data-ipstooltip _title="{lang="mf_reputation"}">
       				<i class="{{if $comment->author()->pp_reputation_points >= 0}}fa fa-plus{{else}}fa fa-minus{{endif}}"></i>
       				<span class="ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center">{number="$comment->author()->pp_reputation_points" format="short"}</span>
      			</li>
           	{{if theme.fluent_topics_cAuthorPane_style_last == 0}}
      				<li data-role='solved' class='ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center' data-ipstooltip _title="{lang="solved_solved"}">
       					<i class="fa fa-check"></i>
       					<span class="ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center">{{if isset( $comment->author_solved_count )}}{number="$comment->author_solved_count" format="short"}{{else}}0{{endif}}</span>
      				</li>
           	 {{else}}
      				<li data-role='rep' class='ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center' data-ipstooltip _title="{lang="members_days_won_count"}">
       					<i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i>
       					<span class="ipsFlex ipsFlex-jc:center ipsFlex-ai:center"><i class="fa fa-thumbs-up" aria-hidden="true"></i>{number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()" format="short"}</span>
      				</li>
           	{{endif}}
     			</ul>
     <li data-role='member-id' class='ipsType_light'><i class="fa fa-user"></i> {lang="member_id"}: {$comment->author()->member_id}</li>
     <li data-role='days-won' class='ipsType_light'><i class="fa fa-trophy"></i> {lang="members_days_won_count"}: {number="$comment->author()->getReputationDaysWonCount()"}</li>
     <li data-role='joined' class='ipsType_light'><i class="fa fa-user-plus"></i> {lang="joined"}: {datetime="$comment->author()->joined" dateonly="true"}</li>
			{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			
		</ul>
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid ipsMargin:none'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

سپس در تب css فایل custom.css رو باز کنین و کدهای زیر رو داخلش قرار بدین:

.arashTopics_cAuthorPane_icons {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 10px 0;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li {
  border-radius: 100%;
  position: relative;
  font-size: 15px;
  width: 40px;
  height: 40px;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li[data-role='posts'] {
  background: #177ec9;
  color: #fff;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons_positive {
 	background: var(--positive-dark);
  color: #fff;
}
.arashTopics_cAuthorPane_icons_negative {
 	background: var(--negative-dark);
  color: #fff;
}
.arashTopics_cAuthorPane_icons_neutral {
 	background: rgb( var(--theme-area_background) );
	color: rgb( var(--theme-text_dark) );
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li[data-role='solved'] {
	background: #2c8c45;
  color: #fff;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li[data-role='days-won'] {
	background: #c70000;
  color: #fff;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li:not(:last-child) {
 	margin-right: 20px;
}

.arashTopics_cAuthorPane_icons li span {
	border-radius: 10px;
  font-size: 10px;
  font-weight: 600;
  position: absolute;
  bottom: -7px;
  right: -2px;
  height: 17px;
  padding: 0 5px;
  background-color: var(--box--backgroundColor);
  color: rgb( var(--theme-text_light) );
  white-space: nowrap;
}
.arashTopics_cAuthorPane_info {
	margin: 10px 0;
}

.arashTopics_cAuthorPane_info > li {
	display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  color: rgb( var(--theme-text_light) );
}
.arashTopics_cAuthorPane_info > li > span {
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
}

.arashTopics_cAuthorPane_info .arashTopics_cAuthorPane_info\:content {
  max-width: 50%;
}
.arashTopics_cAuthorPane_info > li {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  color: rgb( var(--theme-text_light) );
}

 

بقیه تغییرات سفارشی هستن. اگه آشنایی به css داشته باشین میتونین رنگها و آیکنها رو تغییر بدین

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل | موسس سایت

برای نمایش اطلاعات اضافی هم میتونین از پلاگین زیر استفاده کنین

 

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...

@Arash.Ranjbar سلام آقا آرش، میشه لطفاً کد اون قسمتی که وقتی صفحه رو اسکرول میکنید پایین، مشخصات نویسنده هم تا آخر پستش میاد پایین رو بیزحمت قرار بدید؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل | موسس سایت

قالبتون رو ویرایش کنین و در تب قالب فایل postcontainer رو باز کنین و سپس تگ aside رو پیدا کنین و بعدش کد زیر رو قرار بدین

<div id="ipsforum_authorsticky">

بعدش قبل از تگ بسته aside کد زیر رو قرار بدین:

</div>

حالا تو custom.css کدهای زیر رو قرار بدین:

#authorsticky {
 position: -webkit-sticky !important; /* Safari */
 position: sticky !important;
 top: 15px !important;
}

 

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...
در 12/16/2021 در 12:58 PM، Arash.Ranjbar گفته است:

قالبتون رو ویرایش کنین و در تب قالب فایل postcontainer رو باز کنین و سپس تگ aside رو پیدا کنین و بعدش کد زیر رو قرار بدین

<div id="ipsforum_authorsticky">

بعدش قبل از تگ بسته aside کد زیر رو قرار بدین:

</div>

حالا تو custom.css کدهای زیر رو قرار بدین:

#authorsticky {
 position: -webkit-sticky !important; /* Safari */
 position: sticky !important;
 top: 15px !important;
}

 

من این مورد رو در قالب دیفالت به این صورت انجام دادم ولی کار نکرد

کد های css هم قرار دادم لطفا بررسی کنید

<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium ipsResponsive_hidePhone'><div id="ipsforum_authorsticky">
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break'><strong>{template="userLink" group="global" app="core" params="$comment->author(), $comment->warningRef(), FALSE, $comment->isAnonymous()"}</strong>
			{{if $comment->isAnonymous() and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_anonymous_posters')}}
				<a data-ipsHover data-ipsHover-width="370" data-ipsHover-onClick href="{{if $comment->isFirst()}}{$comment->item()->url( 'reveal' )->csrf()}{{else}}{$comment->url( 'reveal' )->csrf()}{{endif}}" rel="nofollow"><span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--anon" data-ipsTooltip title="{lang="post_anonymously_reveal"}"></span></a>
			{{endif}}
		</h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
			<li data-role='photo' class='cAuthorPane_photo'>
				<div class='cAuthorPane_photoWrap'>
					{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
					{{if $comment->author()->modShowBadge()}}
						<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--moderator" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_moderator" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
					{{elseif $comment->author()->joinedRecently()}}
						<span class="cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--new" data-ipsTooltip title="{lang="member_is_new_badge" sprintf="$comment->author()->name"}"></span>
					{{endif}}
					{{if !$comment->isAnonymous() and $comment->author()->canHaveAchievements() and \IPS\core\Achievements\Rank::show() and $rank = $comment->author()->rank()}}
						{$rank->html( 'cAuthorPane_badge cAuthorPane_badge--rank ipsOutline ipsOutline:2px' )|raw}
					{{endif}}
				</div>
			</li>
			{{if !$comment->isAnonymous()}}
				<li data-role='group'>{expression="\IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->formattedName" raw="true"}</li>
				{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
					<li data-role='group-icon'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
				{{endif}}
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				<li data-role='stats' class='ipsMargin_top'>
					<ul class="ipsList_reset ipsType_light ipsFlex ipsFlex-ai:center ipsFlex-jc:center ipsGap_row:2 cAuthorPane_stats">
						<li>
							{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
								<a href="{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=content" seoTemplate="profile_content" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}" rel="nofollow" title="{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}" data-ipsTooltip class="ipsType_blendLinks">
							{{endif}}
								<i class="fa fa-comment"></i> {number="$comment->author()->member_posts" format="short"}
							{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
								</a>
							{{endif}}
						</li>
						{{if isset( $comment->author_solved_count )}}
							<li>
								{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
									<a href='{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$comment->author()->member_id}&do=solutions" seoTemplate="profile_solutions" seoTitle="$comment->author()->members_seo_name"}' rel="nofollow" title="{lang="solved_badge_tooltip" pluralize="$comment->author_solved_count"}" data-ipsTooltip class='ipsType_blendLinks'>
								{{endif}}		
									  <i class='fa fa-check-circle'></i> {number="$comment->author_solved_count"}
								{{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) ) }}
									</a>
								{{endif}}
							</li>
						{{endif}}
					</ul>
				</li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			{{endif}}
		</ul>
	</div></aside>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل | موسس سایت
 • راه حل

کدهای css رو اشتباه جایگذاری کردین:

بجای کدهای css قبلی این کدهارو قرار بدین:

#ipsforum_authorsticky {
 position: -webkit-sticky !important; /* Safari */
 position: sticky !important;
 top: 15px !important;
}

 

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 ماه بعد...
در 12/16/2021 در 12:58 PM، Arash.Ranjbar گفته است:

قالبتون رو ویرایش کنین و در تب قالب فایل postcontainer رو باز کنین و سپس تگ aside رو پیدا کنین و بعدش کد زیر رو قرار بدین

<div id="ipsforum_authorsticky">

بعدش قبل از تگ بسته aside کد زیر رو قرار بدین:

</div>

حالا تو custom.css کدهای زیر رو قرار بدین:

#authorsticky {
 position: -webkit-sticky !important; /* Safari */
 position: sticky !important;
 top: 15px !important;
}

 

سلام، این مورد رو قبلاً استفاده کردم و کار میکرد اما الان متوجه شدم دیگه روی قالب Dynamic Theme کار نمیکنه. باید چیکار کنم دوباره کار کنه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • مدیر کل | موسس سایت

دلیلش میتونه از بروزرسانی جدید قالبی باشه که دارین استفاده میکنین. 

باید کدهای مربوط به فایل postcontainer رو بررسی کنین و ببینین کجاها تغییر کرده. 

IPSforum.ir  astrocat.webp

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین