رفتن به مطلب
رونمایی از اولین و قویترین قالب IPS در ایران و در مارکتهای جهانی ×

test title

Please upload image with appropriate resolution.

 

 More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.More

[Market] Peacock Theme


Bot

پست های پیشنهاد شده

 • تیم مدیریت

peacock Theme, is an advanced Skin for Invision website. with numerous options, Admin have wide range of choices from top to bottom in case of style, colors and functionality.

sp2newp1.thumb.jpg.e30b1475b40931cf18c25419b2df39ac.jpg

Key Features:

Light and Dark mode + Customizable color palette

MIMG10.thumb.jpg.e9712fde80a08143be25c9d8007ce4d7.jpg

 • Can be set which one is default [Light or Dark mode]
  • Admin setting for change colors [Light and Dark mode]
  • User level options for choose between modes
 • 8 different color option for color palette
  • Admin side settings for fully customize color palette [from colors to their names]
  • Can be set which color is default and which can be select by users
  • User level options for choose between colors
 • Admin can select a default combination [for example Dark mode + Custom color 3 can be green] and make it permanent as well.

Header Dynamic Cover

MIMG3.thumb.jpg.71c62241693c8e66528bd6d7edb3c65e.jpg

 • Peacock Theme uses a special header area designed to display an image as cover photo. it's come with a default cover photo, but can be change with other images with setting.
 • The header cover photo also come with series of settings to make it dynamic. with header dynamic cover options, top header area of peacock theme will pick up a designated image from visiting page. users will see different cover photo based on where they are.
 • Example for Topics: every topic can have it's own header cover image. Dynamic Header Cover option, picks up the first image uploaded in a topic.
 • For this option to work there should be at lease one image directly uploaded to topics, files, events ... and pages that supports Dynamic Header Cover.
 • Currently supports: Topics [as of now uses only images that directly uploaded to topic, as ver 1.2.1 it will use linked and embedded images in topic as well] [Demo1,2,3], Forums [using image that being uploaded for forum for grid view], Files in Download app [using image that selected as primary image in file view], Gallery [Album [in-album image can be set by owner]/Category [in-category image can be set by moderator], Clubs [using image that set for club cover photo], Events [using image that set for event cover photo].

Two Different Mode for Main Navigation

MIMG19-1.thumb.jpg.b39757f2545c654098ae5c3054c031cd.jpg

 • Main navigation in desktop view have two different mode to choose by Admin.
 • Style 1 is default view of all navigation and sub navigation links
 • Navigation with menu items will open in vertical menu
 • using fontIcons for navigation links with the ability to re-arrange and customize icons via settings

MIMG19-2.thumb.jpg.64cd80856119b51c229c409d9612e780.jpg

MIMG19-3.thumb.jpg.0fb5bc14bcfe12c9c95591b9962b8246.jpg

MIMG19-4.thumb.jpg.1aa41034e55051de7fca4fa10aa3fdf7.jpg

 • Style 2 for main navigation in desktop is consists of two separate parts:
 • Main Navigation links can be display with a Hamburger menu at side. all links created with menu manager will display in a sidebar area when user click on hamburger icon.
  • Sidebar area have it's own customization options for color schemes.
  • Sidebar area links will be highlighted by selected color based on user visiting page
 • Area in front of hamburger icon, now reserves for custom links and can be use in all sorts of ways, like make list for Trending, Hot links and ... with customization options
  • Custom Links for Trending, Hot links ... can be display in two mode: all in line in front of hamburger icon or all links can be contain in one drop down menu
  • Custom Links created here can be import to "Mobile Menu" with setting

 

Dynamic Page Details

MIMG6.thumb.jpg.c7f76e4bb1842df66f8a92ded4619232.jpg

 • Dynamic Page Details is a optional feature when sticky navigation are active. with this option are active, when users navigate in any page, sticky navigation at the top will display handful of details. Page Name, Buttons like Share, Follow, Reply, Manage [for Admin/Moderators]

 

Header Content Slider and Page Title Box

MIMG8.thumb.jpg.88ba554682f4e12571fd7c195c5293b7.jpg

 • Header content slider can be display at the top of the page, with up to 6 contextual slide with image, description and title
  • Can be link to other pages or use as promotional items on their own
  • Can be work as slideshow/auto play
 • Page title box is ordinary Invision title box for all pages, only with option to display at the top of the page and over the header's cover image in desktop view
  • Page title box positioned on top cover area have it's own three style [Dark/Light/Pick from color palette]

 

Per Forum Color design

MIMG14.thumb.jpg.5b1769078418b107c8ac04fe4fe9dfe8.jpg

 • When Alternative Design Mode are active for Topics and Forums, normally selected color in color palette will be use in styling. however, if a forum have it's own 'Feature color' from forum settings, peacock theme will override normal color scheme with feature color so forum listing uses those colors.

 

Display Topic Thumbnail Image in topic listing

MIMG12.thumb.jpg.32156b616cb8bd3370034c2b99e05a00.jpg

 • Browsing in topic listing looks different in peacock theme, when "Display topic image" setting are active. similar to Dynamic Header Cover, images in topic listing will be picked from first uploaded image in respected topics. from ver 1.2.1 forward, thumbnail will be pick from every type of images exist in the topic.

 

4 Different Option for Post Styles

MIMG18-1.thumb.jpg.813b5f79d7950075d2303c63909c736e.jpg

MIMG18-2.thumb.jpg.7ac6279542f21ac6955ecb7272248278.jpg

MIMG18-3.thumb.jpg.d9bdde062a9dfd048f01c24bb773071e.jpg

MIMG18-4.thumb.jpg.36ea11d208657c42ea50c1cdf08a851d.jpg

 • Admin can choose theme of topic posts from 4 different styles.

 

Custom Design for User Hover Cards

MIMG17.thumb.jpg.dfbab8b5b855618dad717176e628c544.jpg

 • Admin can choose theme of Hover Cards from 3 different styles

 

Alternative Design for Widgets

MIMG11.thumb.jpg.1f0084447138d5f848dc8575fa680654.jpg

 • With admin options, Many of default IPS widgets can have Alternative style with Grid style and support for background image
 • Support for Feed widgets: Topics, Files, Events, Our Picks

Special Search Navigation

MIMG9.thumb.jpg.3f0196cc0db4f4a8a3cc054a7e7ed761.jpg

 • Special navigation for search in Desktop/Tablet/Phone view
 • Admin ability to create suggest links for users when search navigation opens

Advanced Popup messages

MIMG16.thumb.jpg.38031f9566f785f4b7ddff6ac981be66.jpg

 • Advanced popup message is a tool to create simple/complex/multi-page popup message box and display to guests or separately for registered users
 • Admin can create two different popup message to target guests and registered users [can choose which group as well]
 • Popup message continue to be display until user dismiss it
 • Admin can create a permanent link to popup messages in selected areas like at the end of breadcrumb or in user menu. by click on this link, created popup will be appear again at any time if user wants.

Advanced Footer + Back to Top button + Maximum Width button + Social Media buttons

MIMG7.thumb.jpg.c163e83806d4576dcf69663a78057693.jpg

 • Advanced Footer is a customizable and stylish section, with many Admin options to add important contents and links
 • Back to Top button is an optional feature to create a button at bottom-side of page to quickly navigate to top of the page. button only appears with animation effect in case of user scrolling up the page.
 • Maximum Width button is an optional feature to create a button at bottom-side of page, which give user ability to view pages in Desktop in two mode: Default Width/Stretched and maximum width.
 • Social Media buttons is an optional feature to create a button at bottom-side or top-side of page, to display Admin set social media links.

Advanced Mobile Navigation

MIMG13.jpg.12de0955388558e584b69a1ce1d2a0cf.jpg

 • peacock Theme is equipped with special Navigation Menu for mobile devices [Tablet/Phone] with extensive options to display links, menus, color options and more
 • Admin can create up to 6 main link with icon, link, name
 • Admin can create unlimited links with icon, link, name to display in special and accessible menu in the navigation
 • accessible menu in the navigation can display it's links in two mode: scroll/swipe menu or display all links.
  • accessible menu in the navigation also hold all color palette options as well.
  • all custom links created for this menu can be import to "Main Navigation" as custom links in front of hamburger menu
 • Create/Search/Global Navigation in mobile menu uses custom design with animation effects that also gets it's styling from color palette.

(more) FontIcons + Material Design Icons package

MIMG15.thumb.jpg.c599a29b1fe66a6167e631901568960e.jpg

 • peacock Theme will allow Admin to use one of the two different set of fonticons: FontAwesome or Material Design Icons
 • With Admin options, font icons will be used in much more areas than by default, including user menus, navigation menus, moderation menus and ...
 • Special settings for set custom fontIcons for each navigation links

Demo

(User: Demo/Pass: Demo)

MIMG9.jpg

View the full article

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • تعداد پاسخ 0
 • زمان ایجاد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

روزهای محبوب

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
×
×
 • ایجاد مورد جدید...

اطلاعات مهم

برای تجربه رابط کاربری بهتر و تعامل بهتر شما با انجمن ما از کوکی ها استفاده میکنیم قوانین